____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публикуване на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобрен ЧИПУП – ПРЗ за ПИ 62390.501.249, 62390.501.396, 62390.501.250 и 62390.501.326, кв.26 по плана на с. Ребърково

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №788/19.10.2023 год. е одобрено ЧИПУП – ПРЗ за ПИ 62390.501.249, 62390.501.396, 62390.501.250 и 62390.501.326 по КККР на с. Ребърково, кв.26 по ПУП на с. Ребърково. Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

Заповед 788-2023

Записка

ЧИПУП-ПРЗ

https://www.livechatalternative.com/