____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публикуване на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПЗ за за разширение границите на имот 24668.1.89 с ПИ 24668.13.48, 24668.13.50, 24668.13.52, 24668.13.56, 24668.13.30 и 24668.13.88 по КККР на с. Дърманци

 

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №730/29.09.2023 год. е одобрено ПУП – ПЗ за разширение границите на имот 24668.1.89 с ПИ 24668.13.48, 24668.13.50, 24668.13.52, 24668.13.56, 24668.13.30 и 24668.13.88 по КККР на с. Дърманци. Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

Заповед 730

Записка

ПУП-ПЗ

https://www.livechatalternative.com/