____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публикуване на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПЗ за ПИ №16256.17.213, 16256.17.214, 16256.18.230 и 16256.19.107 в земл. на с. Горна Кремена и ПИ 12704.11.85 в земл. на с. Върбешница за находище „Големия връх“.

 

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №782/18.10.2023 год. е одобрен ПУП – ПЗ предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя за кариера за скално-облицовъчни материали от находище „Големия връх“. Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

Заповед 782-2023

Записка

ПУП – ПЗ

https://www.livechatalternative.com/