____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за конкурс

             О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

             Провеждането на  публичен конкурс по оферти за   отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот публична общинска собственост, представляваща 105 кв.м ,разположени в южната част на салона на детски комплекс гр. Мездра ,ул. Янко Сакъзов №    19 за развитие на спортни дейности   .          Конкурсът ще се проведе на 14.06.2013 г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 202 .      Срок за представяне на документите за участие : до 13 .06.2013 г.    , до 15.00 часа  в стая № 210.

            Информация за конкурса и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая №  210  , или  на  телефон :    9 -  20-16, вътр.177  .

 

                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

https://www.livechatalternative.com/