____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О Б Щ И Н А    -  Г  Р  А  Д      М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  с. Горна Бешовица  , Община Мездра .        Търгът ще  се проведе на

09 . 07  . 2013г. от 10.30 часа в Община Мездра , стая № 201. Втора дата – 16.07 . 2013г. в същия час и място.

      При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. 

 

            За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,     тел.     9-21-   16, вътр.156.

 

 

            РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                                                                                                                                                                               ……………………

 

                                                                       / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/