____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                                    О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                                                 О  Б  Я  В  Я  В  А  :

              Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за   отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот частна общинска собственост, представляващо 2 ателиета ,разположени в Архитектурен комплекс  Калето, гр. Мездра  .Търгът ще се проведе на 06.08.2013 г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 202 . Втора дата – 13.08.2013г.     Срок за представяне на документите за участие  до деня,предхождащ търга   , до 15 .00 часа  в стая   № 104-а   на общината.

            Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая №  104а , или  на  телефон : 0910 – 9 – 30- 59 / АК  Калето /  и     9 -  20-16, вътр.112 / общината /.

 

                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                                              ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 РС

https://www.livechatalternative.com/