обява

                О  Б  Щ  И  Н  А       Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  свободни   мери и  пасища   и обработваема земя  на територията на  с. Лик  , Община Мездра .        Търгът ще  се проведе на  13 . 08  . 2013г. от 10.00 часа в Община Мездра , стая № 201. Втора дата – 20.08 . 2013г. в същия час и място.

      При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. 

 

            За допълнителна информация     стая № 109 на общината ,     тел.     9-21-   16, вътр.156.

 

 

            РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                                                                                                                                                                   ……………………

 

                                                                       / Ив. Аспарухов /