____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                   О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот – едноетажна  жилищна сграда със ЗП от 67,37 кв.м  на ул. „Искър  „ № 2 , заедно с дворното място с площ ог 260 кв.м и подобрения  в парцел ХI,  пл.№ 1286 ,  кв.86  по плана на гр. Мездра.      Търгът ще се проведе на 24.09.2013г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 01 .10.2013 година.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

РС

 

https://www.livechatalternative.com/