____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имот  № 000130,пасище,мера шеста категория в м. Долен Заминец,землището на с. Долна Кремена с площ от 2,575 дка.       Търгът ще  се проведе на  05 . 11  . 2013г. от 10.15 часа в Община Мездра , стая № 201. Втора дата – 12.11 . 2013г. в същия час и място.

      За    допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,            

тел. 9-21- 16, вътр.156.

 

 

            РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                                                                                                                                                                   ……………………

 

                                                                       / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/