____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О  Б  Я  В  А

 

ПГ по МСС, град Мездра , ул. „ Св.Патр.Евтимий „ №2 , на основание чл.16 и чл.55 от Наредбата за реда за придобиване,стопанисване ,управление и разпореждане с общинско имущество ,кани потенциални кандидати за участие в конкурс за отдаване под наем на стопанска постройка / подходяща за автосервиз / при следните условия :

     I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА : сключване на договор за отдаване под наем на обект „ Гаражна клетка „ – със застроена площ от 84 кв.м., самостоятелно обособен обект от едноетажна масивна сграда със стопанско предназначение ,находящ се в ПГ по МСС.

    II. СРОК НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ – 5 /пет / години. Начална наемна цена – 168 / сто шестдесет и осем / лева.

           Документи за участие се закупуват до 08.11.2013г. в счетоводството на училището.  Заявки за участие се приемат до 11.11.2013г. при ЗАС в училището. Дата на провеждане на конкурса  12.11.2013г.

                              За контакти : тел. 0910 / 9-21-37

https://www.livechatalternative.com/