____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                  О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот   001035  в м. „ Острог „ , землището на с. Дърманци,  с площ от 0, 751  дка ,  представляващ нива ,трета категория , съгласно АОС № 1670 / 28.06.2013г.    Търгът ще се проведе на 26.11.2013г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 03 .12.2013 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

https://www.livechatalternative.com/