____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – имот № 066004 с НТП –изостаени трайни насаждения,пета категория в м.Върха с площ от 1,000 дка в землището на с. Боденец ,съгласно АЧОС № 1173/09.11.2011 г. с начална тръжна цена от 1 000 лева. Депозит за участие в търга – 100 лева.
Търгът ще се проведе на 07.01.2014г. от 10.15 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 14 .01.2014 година в същия час и място.
Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.
Информация за търга и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , телефон : 9 – 20-16, вътр.112 .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :
…………………… / Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на новообразувани поземлени имоти в землището на с. Боденец : № 067002,№ 065002,№ 070001 и № 064005 с проектен начин на трайно ползване „овощна градина „ . Търгът ще се проведе на 07 . 01 . 2014г. от 10.30 часа в Община Мездра , стая № 201. Втора дата – 14.01 . 2014г. в същия час и място.
За допълнителна информация – стая № 109 на общината , тел. 9-21- 16, вътр.156, 112 .

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ………………………..
/ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :
Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – незастроен парцел УПИ IХ ,общ.,кв.42 по плана на с. Върбешница с площ от 1150 кв.м ,съгладно АЧОС № 1148/04.08.2011 г.
Търгът ще се проведе на 07.01.2014г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 14 .01.2014 година в същия час и място.
Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.
Информация за търга и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , телефон : 9 – 20-16, вътр.112 .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

…………………… / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/