____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изработен ПУП – ПРЗ за ПИ №040084, мест. “Полето” в земл. на с. Дърманци

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №040084, местност „Полето” в землището на  с. Дърманци, община Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти №040091 – на Невенка Христова Каменова и №040082 на н-ци на Андрей Генов Ачов, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/