____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изработен ПУП – ПРЗ за ПИ №№021539 и 021543, мест. “Смильовец” в земл. на с. Типченица

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №№021539 и 021543, местност „Смильовец” в землището на  с. Типченица, община Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти:

·        021535 – на „ЕС ЕНД АЙ КОМЕРС” ООД;

·        021545 - на насл. на Димитър Кузманов Стоянов;

·        №021544 – на насл. на Стоян Кузманов Стоянов;

·        №021542 – на „ТЕХ ПРОГРЕС” ООД;

·        №021540 – на насл. на Савчо Василев Илчов;

·        №021538 – на насл. на Кирил Йорданов Кирков;

·        №021536 – на Кръстьо Йорданов Кирков,

могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/