____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №489/30.01.2014 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за изграждане на животновъден обект за развъждане и отглеждане на щрауси с капацитет от 500 броя в ПИ №067020 /образуван от ПИ №000067/, местност „Рудината” в землището на с. Горна Кремена.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.         

https://www.livechatalternative.com/