____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  с. Оселна, Лик,Царевец, Върбешница и Д.Кремена – Община Мездра .    Търгът ще  се проведе на  25 .03 . 2014г. от 10.00 часа в  Община Мездра ,стая № 201 .    Втора дата – 01.04 . 2014 г. в  същия час и място.      При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. 

            За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,         тел.     9-21-   16, вътр.156  и   вътр.112.  

 

 

            РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                               ……………………

 

                                                                       / Ив. Аспарухов /

 

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на 3  общински имоти   - земеделска земя  по параграф 4 от ЗСПЗЗ , в  землището на  с. Крета .         Търгът ще се проведе на 25.03.2014г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 01 .04.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

РС

 

https://www.livechatalternative.com/