____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

З А П О В Е Д - -отдаване под наем на язовир "Крапец"

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   М Е З Д Р А

З  А  П  О  В  Е  Д

      № 641

 гр. Мездра , 13.10. 2009 год.

 

 

            На   основание  чл.15  от Наредбата за РПУРОбИ и във връзка с изискванията на параграф 4,ал.1 от ЗСН,

 

 

                                   Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М   :

 

 

          Да се обяви  нова трета дата   за отдаване под наем   чрез публичен търг с явно наддаване на язовир “ Крапец  “, в землището на с. Крапец , община Мездра с площ от 225,5  дка ,      при спазване изискванията в утвърдената тръжна документация с моя заповед № 585 от 14.09. 2009г.  

         Търгът да се проведе от назначената с гореспоменатата  заповед тръжна комисия на  27.10. 2009 г. в 10.30 часа в Община Мездра , ул. Хр. Ботев № 27,стая № 202 .

         Препис от заповедта да се връчи на  председателя на       комисията за изпълнение.

 

 

 

 

 

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

 

           РС                                                                    / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/