____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи – частна   общинска собственост- ливади   на територията на  Община Мездра - с. Оселна, с. Долна Кремена, с. Люти брод, с.Горна Кремена и с. Очин дол  .             Търгът ще  се проведе на  01. 04. 2014 г. от  10.30 часа в Община Мездра, стая № 201  . Втора дата – 08.04. 2014г.  в същия час и място.            При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия.

            За допълнителна информация   и  уточняване номерата на

имотите  :     стая № 104-а и №  109     на       общината ,  тел. 0910 /9-21-16, вътр.112  или   156.

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

                                                                                 / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/