____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОКУС-ГРУПА С ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ УСЛОВНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЙОНИ И ЧАСТИ НА ГРАД МЕЗДРА

logo_oprr

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Относно: Покана за участие във фокус-група с граждани от гр. Мездра на 17 април 2014 г. в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра” (ИПГВР), финансиран от ОПРР по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Мездра е в процес на разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра (ИПГВР), който ще бъде основен инструмент за европейско финансиране за града през следващия програмен период (2014-2020). В рамките на плана ще се анализират проблемите и нуждите на всички заинтересовани страни, местното население и бизнеса на територията на града и ще се планират проекти за тяхното обновяване, модернизиране и развитие. Крайната цел на плана е чрез реализацията му да се преодолеят икономическите, екологичните и социални проблеми на града и да се повиши качеството на живот, физическата и жизнена градска среда в град Мездра.

ИПГВР като основен стратегически документ, който дефинира приоритетите в развитието на гр. Мездра през периода 2014-2020 г. се разработва с участието на всички заинтересовани страни, вкл. граждани, представители на всички условно определени райони и части на град Мездра, с цел да бъдат идентифицирани специфичните проблеми и нужди на всеки функционално определен район на града.
Във връзка с гореизложеното Ви каня на фокус-група, на която ще се обсъдят:

  • Резултатите от предварителния целеви и проблемен анализ (социално-икономически, инфраструктурни, градоустройствени, екологични и др. проблеми) на гр. Мездра;
  • Основни проблеми и нужди в развитието на града;
  • Приоритети в развитието на града до 2020 г.;
  • Визия за развитие на града до 2020 г.

Фокус-групата ще се проведе на 17 април 2014 г. от 10.00 часа в сградата на Община Мездра на следния адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев" 27.

 

Разчитаме на Вашата активност и присъствие на Вас или Ваш представител.

За потвърждение на присъствието на фокус-групата и допълнителна информация можете да се свързвате с Цветомира Спасова на тел. 0878 939 534 и електронен адрес c.krasimirova@bul-pro.com.

Предварително благодаря!

 

С уважение,

 ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на община Мездра

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр. Мездра

ФОКУС-ГРУПА С ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ УСЛОВНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЙОНИ И ЧАСТИ НА ГРАД МЕЗДРА

17.04.2014 г., 10.00 ч.
Общинска администрация Мездра, ул. „Христо Ботев" 27

ДНЕВЕН РЕД

Час

Тема за обсъждане

10.00 – 10.15

Регистрация на присъстващите

10.15 – 10.30

Цел на кръглата маса и кратко представяне на проекта за ИПГВР на гр. Мездра – цели, очаквани резултати, дейности.

10.30 – 11:00

Дискусия: основни проблеми, слаби страни и заплахи в настоящото състояние на гр. Мездра. Идентифицирани нужди в развитието на гр. Мездра.

11:00 – 11:15

Кафе-пауза

11:15 – 11:45

Дискусия: силни страни и предизвикателства, приоритети в развитието на гр. Мездра. Визия за развитие на гр. Мездра до 2020 г.

11:45 – 12:00

Обобщение на дискусията и приключване

https://www.livechatalternative.com/