ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА СЪС СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НУЖДИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ В НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕТО НА ГР. МЕЗДРА

logo_oprr

 

Относно: Покана за участие в среща със служители от община Мездра на 17 април 2014 г. в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра” (ИПГВР), финансиран от ОПРР по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/013

В изпълнение на договор № BG161PO001/5-03/2013/013-U-111-4/18.02.2014 г. „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Мездра” бихме искали да поканим служители от общинска администрация Мездра на работна среща, на която ще се обсъдят основните проблеми и идентифицирани нужди в настоящото състояние и развитието на гр. Мездра.
Предлагаме Ви да проведем срещата на 17 април 2014 г. от 14.00 ч. в сградата на общинска администрация Мездра.
В тази връзка Ви моля да определите служителите от община Мездра, които да вземат участие в срещата, и да ги уведомите за мястото и часа на провеждане на срещата.
На срещата ще се обсъдят следните въпроси:

  • Резултатите от предварителния целеви и проблемен анализ (социално-икономически, инфраструктурни, градоустройствени, екологични и др. проблеми) на гр. Мездра;
  • Основни проблеми в развитието на града;
  • Приоритети в развитието на града до 2020 г.;
  • Визия за развитие на града до 2020 г.

За потвърждение на присъствието на кръглата маса и допълнителна информация можете да се свързвате с Цветомира Спасова на тел. 0878 939 534 и електронен адрес c.krasimirova@bul-pro.com.
Предварително Ви благодаря!

С уважение,

МАРТИН ХРИСТОВ
Представляващ „Интегриран план за Мездра 2020” ДЗЗД

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр. Мездра

СРЕЩА СЪС СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НУЖДИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ В НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕТО НА ГР. МЕЗДРА

17.04.2014 г., 14.00 ч.
Общинска администрация Мездра, ул. „Христо Ботев" 27

ДНЕВЕН РЕД

Час

Тема за обсъждане

14.00 – 14.15

Регистрация на присъстващите

14.15 – 14.30

Цел на кръглата маса и кратко представяне на проекта за ИПГВР на гр. Мездра – цели, очаквани резултати, дейности.

14.30 – 15:00

Дискусия: основни проблеми, слаби страни и заплахи в настоящото състояние на гр. Мездра. Идентифицирани нужди в развитието на гр. Мездра.

15:00 – 15:15

Кафе-пауза

15:15 – 15:45

Дискусия: силни страни и предизвикателства, приоритети в развитието на гр. Мездра. Визия за развитие на гр. Мездра до 2020 г.

15:45 – 16:00

Обобщение на дискусията и приключване