____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицер във военно формирование 32040-Крумово от Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за офицер във военно формирование 32040-Крумово от Военновъздушни сили за приемане на военна служба на
лице, завършило висше училище в страната или в чужбина
1. Със заповед № ОХ-264/07.04.2014 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер във военно формирование (в.ф.) 32040-Крумово от Военновъздушни сили, за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина, както следва:

 

№ по ред

Наименование на вакантната длъжност и населено място

Брой

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за
минимално образование и квалификация

Придобита специалност

Ниво на достъп до класифицирана информация

1.

Специалист по планиране в отделение "Оперативно" (G 3) на военно формирование 32040-Крумово

1

от
лейтенант
до капитан

Висше бакалавър от НВУ

Организация и управление на тактическите подразделения от ВВС

Секретно

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • да имат завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" и придобита специалност (специализация) съгласно изискванията на длъжността, за която кандидатстват;
 • да не са по-възрастни от 40 години към датата на сключване на договора, с изключение на случаите по чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България (ЗОВСРБ);
 • да са годни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да нямат друго гражданство;
 • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение";
 • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
 • да са психологично пригодни;
 • изискващо се ниво за достъп до национална класифицирана информация – „Секретно".

3. Населено място, където се намира формирование (структурата), и неговия военно-пощенски номер – военно формирование 32040-Крумово.

4. Длъжностно лице отговорно за провеждането на конкурса – командира на в.ф. 32040-Крумово.

5. Ред на провеждане на конкурса:

 

 1. Първи етап – проверка на документите и допускане до конкурс на кандидатите, които отговарят на условията.
 2. Втори етап:
  • проверка на физическата годност на кандидатите за сила (лицеви опори – бр. за 1 мин. и коремни преси – бр. за 1 мин), бързина (бягане совалка 10×10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест";
  • интервю пред изпитна комисия.
 3. Кандидат, който е получил на изпита за физическа годност сумарна оценка по-малка от 200 точки или оценка за някое от упражненията по-малка от 30 точки, отпада от конкурса (не се класира).

6. Необходими документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса, с приложени към него:
 • автобиография (европейски формат);
 • копия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит (ако има такъв);
 • експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер;
 • свидетелство за съдимост (за проучване по Закона за защита на класифицираната информация);
 • декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;
 • декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);
 • удостоверение от военното окръжие, където се водят на отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);
 • удостоверение от съответната структура на Централното военно окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).
 • експертно решение, удостоверяващо психологичната пригодност за военна служба, издадено от Центъра за психично здраве и превенция (ЦПЗП) към ВМА;
 • копие на военноотчетната книжка (ако имат такава);
 • копие на заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 • Изпращането на кандидатите до ВМА за установяване годността им за военна служба от ЦВМК-София, както и установяване на психологичната им пригодност от ЦПЗП се осъществява чрез структурите на Централното военно окръжие.

7. Място и срок за подаване и получаване на документите:

 • подаването на заявлението и приложените към него документи се извършва лично от всеки кандидат чрез структурите на Централното военно окръжие;
 • краен срок за подаване на комплекта от документи – 16.05.2014 г;
 • краен срок за получаване на комплекта от документи във в.ф. 32040-Крумово – 22.05.2014 г.;
 • телефон за допълнителна информация – 032 906310, 032 906311.

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                    ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ

https://www.livechatalternative.com/