____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява за набиране на кандидати за обучение в курсове по начална и специална военна подготовка

ВИЕ СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА?

    Заповядайтев структурите на Централно военно окръжие:
Военно окръжие – Враца
Областен военен отдел – Враца
и офисите за военен отчет в общините на областта,
за да Ви насочим
в организираните курсове от Министерството на отбраната
за начална и/или специална военна подготовка!

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ

               Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсовете се обявяват със Заповед на министъра на отбраната и се издават в ,,Каталог на курсовете за начална и специална подготовка”. В него се определя мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготовка, продължителността на курсовете, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.
Обучението се провеждат в специализирани учебни центрове.
Курсове за началнавоенна подготовка се организират от структурата по човешките ресурси към министъра на отбраната въз основа на обобщена заявка от Централното военно окръжие,
а курсовете за специална военна подготовка от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили или от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната въз основа на заявки от Централно военно окръжие.
Продължителност на курсовете:
за начална военна подготовка – до 90 учебни часа,
за специалнавоенна подготовка – не по-малко от 90 учебни часа
В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в различните родове въоръжени сили на Р. България.
Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

               І. Всеки български гражданин, желаещ да се обучава в курсове за начална и/или специална военна подготовка, трябва да подаде заявление в съответната териториална структура на Централното военно окръжие (военно окръжие, областен военен отдел и офис за военен отчет в община) и трябва да отговаря на следните изисквания /чл. 59, ал.1,2 – Закон за резерва на ВС/:
1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;
3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените по горе.

                ІІ. Началникът на териториалната структура на Централно военно окръжие /Областен военен отдел – Враца/ организира:
1. разясняване на изискванията и реда за приемане и провеждане на подготовката приемането и регистрирането на документите на кандидатите;
2. приемането и регистрирането на документите на кандидатите.

                Началникът на Централно военно окръжие със своя заповед организира реда за подбор и определя кандидатите, които отговарят на изискванията за обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка. Решението е окончателно.
Определените по реда кандидати се зачисляват в курс за начална и/или специална военна подготовка със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
Началникът на Централно военно окръжие организира информирането на определените и зачислени в курс български граждани за началото, мястото и продължителността на подготовката.
ІІІ. При явяването си в специализирания учебен център, приетия за обучение кандидат сключва договор за обучение, като за времето на курса му се осигурява /чл. 59, ал. 3 – 5 – Закон за резерва на ВС/:
1.   настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;
2.    безплатно медицинско обслужване
3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.        
Обучението по начална и специална подготовка завършва полагане на изпити по учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите се издава свидетелство /удостоверение/ за завършено обучение при условията и реда на наредбата за държавните изисквания на документите, издавани от висшите училища. Завършилите успешно обучението, полагат военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, в присъствието на началника на съответната териториална структура на Централно военно окръжие (Областен военен отдел – Враца), присвоява  им се военно звание по реда на уставите на въоръжените сили, след което се вписват на военен отчет.
Участието в поддържане на сигурността на държавата,
личната готовност за нестандартни ситуации и защита на Отечеството,
е дълг на всеки български гражданин!          Бъдете винаги подготвени!

    Потърсете отговор на своите въпроси
       относно изискванията, условията и реда за записване
         за обучение по начална и специална военна подготовка !!!

 

ЗА КОНТАКТИ:       ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – ВРАЦА
гр. Враца, ул “Алеко Константинов”  10
тел. 092 / 624044 ; (вътр. 256, 244)
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ – МЕЗДРА
тел. 0910/9 23 56; 5 57 18