обява

                 О  Б  Щ  И  Н  А       Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  земеделски имот частна   общинска собственост,изоставени трайни насаждения   на територията на с.Боденец,  Община Мездра  .        Търгът ще  се проведе на  17. 06. 2014 г. от  9.45 часа в Община Мездра, стая № 201  . Втора дата – 23.06 2014 г.  в същия час и място.

                  За допълнителна информация   :     стая № 104-а и №  109       на          общината ,        тел. 0910 /9-21-16, вътр.112  или   156.

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /