____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински имот   - земеделска земя  в  землището на  с. Дърманци  .   

         Търгът ще се проведе на 12.08. 2014г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 19 .08.2014 година в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

 

 

                  О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терени   в  гр. Мездра   ,кв.92 и  срещу кв. 63  ,  съгласно  приложена схема  , за поставяне на преместваеми павилиони.      Търгът ще  се проведе на  12 .08 . 2014г. от 10.00 часа в  Община Мездра –стая № 201.  Втора дата – 19.08 . 2014г. в същия час и място.

          За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -   стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :………………..

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

 

https://www.livechatalternative.com/