ee_logo16

Стартира набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020

 

Протокол на комисия по ЕЕ по програма ОПРР 2014-2020

Насоки за кандидатстване, 17.12.2019 г.

Указания изпълнение на проекти за енергийна ефективност жилищни сгради, 17.12.2019 г.

Процедура за оценка на подадените заявления за интерес и финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферни райони -3 "на Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014-2020

 

Образци на документи:

Приложение № 2   Покана за свикване на ОС и учредяване на СС,17.12.2019 г.

Приложение № 3  Протокол от залепване на покана за учредяване на СС,17.12.2019г.

Приложение № 4  Протокол от ОС за учредяване на СС,17.12.2019 г.

Приложение № 5  Споразумение за създаване на СС,17.12.2019 г.

Приложение № 6  Заявление за интерес, 17.12.2019 г.

Приложение № 7 Справка за ССО, 17.12.2019 г.

Приложение № 8  Покана за свикване на ОС на СС, 17.12.2019 г.

Приложение № 9  Протокол от залепване, 17.12.2019 г.

Приложение №10  Протокол от ОС на СС, 17.12.2019 г.

Приложение № 11  Договор СС Община, 17.12.2019 г.

Приложение № 12  Декларация нечлен на СС, 17.12.2019 г.

Приложение № 13  Покана за свикване на ОС на собственици ЕС, 17.12.2019 г.

Приложение № 14  Протокол от залепване на покана, 17.12.2019 г.

Приложение № 15  Протокол от ОС на собственици ЕС, 17.12.2019 г.

 

Брошура информационна кампания

 

 

 


Стартира набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020

Насоки за кандидатстване, 08.05.2018 г.

Информационна брошура, 08.05.2018 г.

Образци на документи, 08.05.2018 г.

Процедура за оценка на ЗИФП, 08.05.2018 г.Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0091-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект районна полицейска служба", 13.02.2017 г.

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0089-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект пожарна служба на РС "ПБЗН", 13.02.2017 г.


Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0091-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект районна полицейска служба"

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0089-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект пожарна служба на РС "ПБЗН"

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0093-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги"

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0088-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра"

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0086-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра"

Прессъобщение относно договоp BG16RFOP001-8.003-0023-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020“

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0182-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра"

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0108-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра"

Прессъобщение относно договор BG16RFOP001-2.001-0180-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Енергийно -спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра"


logo_ee_mz

Санирайте безплатно жилищата си с европейски средства

ОБЩИНА МЕЗДРА е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 2:

"Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони"

на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г. по процедура BGI6RFOOPOOI -2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“.

Мездра е един от 28-те града в България, които имат възможност да изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради по програмата.

Средствата, за които ще може да се кандидатства, са

7 869 628.19 лв.

като 50 % от тях са за многофамилни жилищни сгради.


ДОПУСТИМИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ СА:

Eднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. в гр. Мездра

Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в гр. Мездра, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна  ефективност на многофамилни жилищни сгради;    

Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ в гр. Мездра, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на град Мездра.


Финансовата помощ е 100 % безвъзмездна

Собствениците на еднофамилни жилищни сгради, а за многофамилни – техните сдружения, кандидатстват пред Община Мездра, като подават заявления за кандидатстване/интерес, а критериите за подбор предвиждат сградите, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.


Заявлението за интерес и финансова помощ (ЗИФП) с необходимите приложения се подава на адрес:
Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ 27 телефони: централа: 0910 92016, 0910 92116 факс: 0910 92523 e-mail: mezdra@mail.bg в Център за информация и административни услуги от 8:00 -17:00 всеки работен ден.
Пълна информация за проекта и възможностите за кандидатстване можете да намерите на сайта
http://mezdra.bg, секция „Енергийна ефективност за жилищни сгради в град Мездра“

Свали Наръчник за кандидатстване за енергийна ефективност на жилищни сгради в град Мездра


Свали Документи за кандидатстване