Общ устройствен план на Община Мездра – окончателен проект


Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  01.02.2016г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Мездра, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.
 
Възложител на ОУП и на ЕО е Община Мездра с адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, Телефон, 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23, e-mail: mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg
 
Общият устройствен план на община Мездра се разработва от „ДЗЗД Консорциум Урбан Груп“. Планът се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение. на Общинския съвет.
 
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Мездра. 
 
ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.
 
Основната цел на ОУП на община Мездра е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Враца.
 
Основните задачи, които си поставя проекта за ОУП на община Мездра са представени в три групи, всяка от които съдържа конкретни задачи.
 
Първата група задачи на ОУП са с концептуален (стратегически) характер. В този смисъл, ОУП на община Мездра предлага решения на следните задачи:
–   да установи  състоянието на ресурсите и потенциалите, с които разполага общината и възможностите им за използване с оглед постигане на основната и на специфичните цели на развитието и устройството на територията;
–   да определи (на обективна основа) насоките за пространствено развитие на общината за перспективния срок на действие на плана както и основните параметри на  демографското й развитие;
–   да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори (външни и вътрешни) имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и извънселищни територии;
–   да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за устойчивост в развитието;
–   да разкрие наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в развитието и осигуреността на населението с техническа и социална инфраструктура, на зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи.
Втората група задачи на ОУП е с по-конкретна, функционална насоченост. Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни функционални и устройствени решения, заложени в ОУП и в последващите Програми за реализация и управление на плана, касаещи: 
–   организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера;
–   йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й;
–   възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;
–   изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система;
–   условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане фактът, че града има епизодични проблеми в екологично отношение;
–   необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП.
 
Третата група задачи на ОУП е свързана с:
–    предлагане на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси;
–    отчитане на равнопоставеността на различните видове собственост при определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените;
–    точното определяне на режимите на отделните видове територии при съобразяване с плана за земеразделянето.
 
На територията на община Мездра попадат няколко защитени зони от Натура 2000 – BG0002053 „Врачански Балкан“ и BG0000332 „Карлуковски карст“ за опазване на дивите птици и BG0000166 „Врачански Балкан“, BG0001042 „Искърски пролом-Ржана“, BG0000601 „Каленска пещера“ и BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.   
 
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ като то ще се проведе на 18.03.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на  IV етаж в сградата на Община Мездра. 
 
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Мездра:  гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ст. №105, 106 всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.mezdra.bg
 
Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Мездра, Център за информация и услуги на гражданите, на факс 0910 92523 или на електронна поща: mezdra@mail.bg.
 
Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Анета Киркова Гергова – главен архитект на община Мездра, тел. 0910 92116, в.111
 
Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 17.03.2016 г. 

 

Проекта на Общ устройствен план може да видите от следния линк:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЕЗДРА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО