logo_e

От 01.02.2016г. стартира изпълнението на Проект „Независим живот в община Мездра”, договор: BG05М9ОР001-2.002-0091-С001 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на живот и на последиците от социалното изключване и бедността на хора с увреждания и хора над 65 години от община Мездра чрез подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално включване. За постигането на тази цел планираме изграждане и оборудване на  Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и предоставяне на интегрирани услуги на представителите на целевите групи. За разширяване на обема, многообразието и целенасочеността на предоставяните услуги, ще бъде изграден мултидисциплинарен екип от специалисти – социален работник, медицинска сестра, психолог, педагог.

В Центъра хората с увреждания ще ползват социални, административни и медицински услуги, ще имат възможност за социални контакти, достъп до актуална информация и достъп до интернет с цел общуване със своите близки зад граница. По домовете ще бъдат предоставяни услугите домашен помощник, социален асистент и личен асистент. Включените в проекта потребители ще ползват мотивационна и психологическа подкрепа от квалифициран специалист. Подкрепа на децата с увреждания и на техните родители ще оказва квалифициран педагог. Ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител на Центъра с цел да се гарантира, че всеки потребител ще получи услугата или комплексът от услуги, от които има нужда.

В рамките на проекта ще бъде закупен специализиран транспорт за хора с увреждания – микробус с 8+1 места с платформа за инвалидни колички, с което ще улесним достъпа до интегрирани услуги за хората с увреждания и хората с невъзможност за самообслужване не само от град Мездра, но и от околните села.

По проекта  ще бъдат назначени 37 домашни помощници, лични и социални асистенти, които ще се грижат за 98 хора с увреждания и хора над 65 години, които не могат да се обслужват сами. За повишаване качеството на предоставяните услуги ще се проведат 3 обучения и 3 супервизии на персонала, предоставящ услугите.За изпълнението на проекта, Община  Мездра ще работи в партньорство със Сдружение „Нов път” с. Хайредин.Продължителността на проекта е 20 месеца, а общата му стойност е 499 749,20 лв.


Обявя за прием на документи по Проект „Независим живот в община Мездра” за позиции Координатор, Социален работник и Медицинска сестра

Обявя за прием на документи по Проект „Независим живот в община Мездра”


Проект BG05M9OP001-2.002-0091-C001 „Независим живот в община Мездра”