Във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на публичен регистър на основание чл.44 от Закона за управление на етажната собственост /обн. в ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 г. и Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост /обн. в ДВ бр.50 от 03.07.2009 г./ , утвърдени типови бланки на заявление и регистрационна карта, следва да бъдат попълнени от председателя на управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците и предоставени на Общинската администрация за вписване.Бланките могат да бъдат изтегляни от тук или да бъдат предоставени в деловодството за сведение на гражданите, живеещи в сгради или отделни входове в режим на етажна собственост.

 


Заявление Образец – Изтегли в doc формат

Книга на собствениците – Изтегли в doc формат

Необходими документи – Изтегли в doc формат

Покана за общо събрание – Изтегли в doc формат

Правилник за вътрешния ред – Изтегли в doc формат

Примерен протокол общо събрание – Изтегли в doc формат

Протокол неполучили покани – Изтегли в doc формат

Уведомление от управителния съвет – Изтегли в doc формат

Разяснения – Изтегли в doc формат

РЕГИСТЪР на издадените регистрационни карти по ЗУЕС Изтегли в pdf формат