2016 година

Бюджет 2016:

Бюджет на Община Мездра за 2016 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2016 г.

Отчети:

Баланс на Община Мездра за 2016 г.

Отчет за приходи и разходи за 2016 г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2016 г.

Период 01.01 – 29.02.2016 г.

Период 01.01 – 31.03.2016 г.

Период 01.01 – 30.04.2016 г.

Период 01.01 – 31.05.2016 г.

Период 01.01 – 30.06.2016 г.

Период 01.01 – 31.07.2016 г.

Период 01.01 – 31.08.2016 г.

Период 01.01 – 30.09.2016 г.

Период 01.01 – 31.10.2016 г.

Период 01.01 – 30.11.2016 г.

Период 01.01 – 31.12.2016 г.


Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2015 година


Проект на Бюджет на Община Мездра за 2016 г.

Рамка на Бюджет на Община Мездра за 2016 г.


Годишен финансов отчет за 2015 година

Одитно становище на Сметна палата

Решение на Общински съвет Мездра за приемане на Годишен финансов отчет за 2015 година