2017 година

Бюджет 2017:

Бюджет на Община Мездра за 2017 г., 07.02.2017 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2017 г.

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2017 г., 13.02.2017 г.

Период 01.01 – 28.02.2017 г., 13.03.2017 г.

Период 01.01 – 31.03.2017 г., 10.04.2017 г.

Период 01.01 – 30.04.2017 г., 15.05.2017 г.

Период 01.01 – 31.05.2017 г., 12.06.2017 г.

Период 01.01 – 30.06.2017 г., 10.07.2017 г.

Период 01.01 – 31.07.2017 г., 09.08.2017 г.

Период 01.01 – 31.08.2017 г., 11.09.2017 г.

Период 01.01 – 30.09.2017 г., 16.10.2017 г.

Период 01.01 – 31.10.2017 г., 13.11.2017 г.

Период 01.01 – 30.11.2017 г., 15.12.2017 г.

Период 01.01 – 31.12.2017 г., 15.01.2018 г.


Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2017 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г.

Презентация от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Брошура от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.


Бюджетен календар 2017 г.


Годишен финансов отчет за 2016 година

Одитно становище на Сметна палата