На това място на нашата интернет страница ще имате възможност да се запознаете с пълния текст на:
  1. Регламент (ЕС)2016/679, Общ регламент за защита на данните (ОРЗД).
  2. Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
  3. Инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Мездра.
                                                               
                      
 
         
          Декларация за поверителност   
 
            С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как администрацията на Община Мездра събира, съхранява и обработва Вашата лична информация и какви са Вашите информационни права.
            Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили, като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни.
 
          Данни за Администратора:
 
            Община Мездра e орган на местната власт, който във връзка със законовите си задължения да предоставя услуги на своите граждани и да следи за спазване на законодателството във важни сфери от обществения живот като гражданска регистрация, гражданско състояние, устройство на територията, общинска собственост, местни данъци и такси, обществен ред, етажна собственост и т. н., събира, обработва, използва и съхранява лични данни.
 
 

Данни за контакт с Община Мездра:
Община Мездра
Държава: България
Адрес: 3100, ул.  Христо Ботев” №27
Телефони:0910 921 16, 0910 923 21;
Ел. поща: obshtina@mezdra.egov.bg
Интернет страница:www.mezdra.bg
 
 
 
            По въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, бихте могли да се обърнете към определеното от Община Мездра Длъжностно лице по защита на личните данни:
 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
Община Мездра
Държава: България
Адрес: 3100, ул. Христо Ботев” №27
Име: Рени Дакова
(Мл. експерт „ДЛЗД”)
Ел. поща: dlzd@mezdra.bg
 
       
               Личните данни, които събираме и обработваме от Вас, са:
1.    Данни за физическа идентичност – трите имена, ЕГН, адрес, място на раждане, пол и др.;
2.    Данни за семейна идентичност – семейно положение, родствени връзки, деца;
3.    Данни за образование и квалификация;
4.    Данни за професионално развитие и трудова дейност;
5.    Данни за икономическа идентичност – имотно състояние, финансово състояние, участие в различни икономически структури, създадени по закон.
               Съществуват и специални категории данни:
               Това са т. нар. чувствителни данни, които са свързани с расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически, религиозни и синдикални организации или данни, засягащи здравния статус (вкл. психичното здраве), сексуалната ориентация или човешкия геном.
               Декларираме, че личните данни от тази категория ще събираме, обработваме и съхраняваме единствено, когато това ни е вменено по закон, или сме получили Вашето изрично съгласие за това и при строго съблюдаване на член 9, §2 от Регламент (ЕС) 2016/679.
               Цели на обработването, за които са предназначени личните данни и правно основание за обработването:
·         Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
          Извършване на поискана от Вас административна услуга, от целия спектър услуги, които Общината пардлага;
          За целите на изпълнението на функции, вменени със закон на Общината – по устройство на територията, управление на общинска собственост, извършване на търговска дейност, събиране на местни данъци и такси, гражданско състояние и регистрация и т. н;
          За предотвратяване и/или разкриване на престъпления, оказване на съдействие на други държавни органи, когато е поискано по надлежния законов ред и е свързано с изпълнение на техни законови функции, защита интересите на деца и др.;
          При изпълнение на поректи, финансирани с европейски средства или средства, предоставени от държавата;
          При защита и опазване живота и здравето на гражданите на Община Мездра и охраната на обществени територии чрез монтиране на видеонаблюдение на възлови обществени места – площади, паркове, възлови кръстовища, сградата на Общинската администрация и т. н.
          При сключване и изпълнение на договори и договорни задължения;
          За нуждите на НСИ и Евростат.
 
·         Община Мездра обработва Вашите лични данни в съответствие с принципите, посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
               Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е:
1.      Спазване на законовите задължения на Община Мездра като орган на местната власт да поддържа регистри, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация на лицата, регистър на единните граждански номера, регистър по настойничество и попечителство, имотен регистър, досиета на имотите, регистри на издадени разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация, извършване на търговска, таксиметрова и други дейности по ЗУТ, ЗОС, ЗМДТ и т. н.
2.      Когато изпълняваме задълженията си като работодател по трудови и служебни правоотношения.
3.      Когато изпълняваме задълженията си като възложител по различни договорни взаимоотношения.
4.      Когато изпълняваме задачи, свързани със защита на и/или в обществен интерес – видеонаблюдение на обществени сгради и обществени територии, предотвратяване и разкриване на престъпления, съдействие на органите на МВР и съдебната власт.
 
               Предаване, препращане и споделяне  на личните данни с други организации
            Община Мездра няма да предаде Вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие, с изключение на случаите, когато по закон не е длъжна да го прави. Получатели на Вашите данни най-често ще бъдат държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения. Община Мездра може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
            Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие с процедурите, изградени от Община Мездра.
            Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие. (изключение ще има само, ако по закон сме задължени да направим друго).
 
               Период на съхраняване на данните
               Община Мездра ще съхранява Вашите лични данни не повече от сроковете, посочени в утвърдената и действаща в съответствие със Закона за държавния архив Номенклатура на делата.
 
               Вашите права като субект на личните данни са следните:
               Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:
·         имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Община Мездра и право на достъп по всяко време до личните си данни;
·         имате право да поискате от Община Мездра личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
·         имате право да поискате от Община Мездра да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
·         имате право да поискате от Община Мездра личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
o    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
o    когато сте оттеглил своето съгласие;
o    когато сте възразил срещу обработването;
o    когато обработването е незаконосъобразно;
o    когато личните данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни.
                          От гореописаните си права можете да се възползвате, като попълните и подадете формуляр по образец – Искане от субект на данни“.
 
              Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
            • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
            • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
            • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, като орган на местната власт;
            • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
            • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
            • имате право да поискате от Община Мездра да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
            • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
            • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
            • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
            • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
            • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
 
               Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

            Имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният орган за България е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, email: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg