Приложение № 4

 

към Заповед № 240/10.04.2018

на Кмета на Община Мездра

ОБЩИНА МЕЗДРА
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 

на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

на Община Мездра

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име, Фамилия Заемана публична длъжност Декларация Част II  /Файл/
1 1/28.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анета  Петкова Директор на ЦПЛР – Мездра Декларация
2

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
3

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
4 4/30.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Георги  Гергов Гл.експерт "Екология"  
5 5/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Юри Дамянов Ръководител  "Звено за вътрешен одит" Декларация
6 6/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина  Чулева Гл.специалист "Придобиване и разпореждане с общинска собственост" Декларация
7 7/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Наташа  Петрова Гл.специалист "Общинска собственост" Декларация
8 8/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветелина  Иванова Финансов контрольор Декларация
9

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
10 10/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Десислава  Драганова Мл.експерт "МДТ" Декларация
11 11/31.05.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Светла  Дамяновска Гл.експерт "Култура и художествена галерия" Декларация
12 12/01.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Сашко Каменов Гл.специалист "ИСК" Декларация
13 13/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Климентина  Иванова Ст.специалист "АОН" Декларация
14

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
15 15/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа  Марковска Гл.експерт "ГРАО" Декларация
16 16/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Соня  Йотова Мл.експерт "ГРАО" Декларация
17 17/04.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Слави  Легярски Ст.експерт "Човешки ресурси" Декларация
18 18/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка  Петкова Ст.спесиалист "АОН" Декларация
19

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
20 20/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Десислава  Димитрова Мл.експерт "Стопански дейности – гише на предприемача" Декларация
21 21/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Даниела  Донкова Гл.специалист "Бюджет и финанси"  
22 22/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Десислава  Гешева Ст.експерт "ИОТ" Декларация
23

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
24 24/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивалина  Петрова Мл.експерт "Социални дейности и проекти" Декларация
25 25/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина Петкова Ст.специалист "Комуникации" Декларация
26 26/05.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стилиян  Тотков Гл.експерт "ОСИТ" Декларация
27

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
28

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
29

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
30

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
31 31/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нейко  Нейков Гл.специалист "Горско и селско стопанство" Декларация
32 32/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гина  Луканова Ст.специалист "АОН" Декларация
33

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
34

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
35 35/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Палома  Христова Ст.специалист "АОН" Декларация
36 36/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Илияна  Луканова Мл.експерт Общински приходи-каса" Декларация
37 37/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовеса  Ганова-Иванова Ст.експерт "Социални дейности и проекти" Декларация
38 38/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена  Нанова Директор на дирекция "СХД" Декларация
39 39/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирина  Ангелова Гл.специалист "МДТ" Декларация
40

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
41 41/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Силвия  Славчева Мл.експерт "Бюджет и финанси" Декларация
42

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
43

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
44 44/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Яничка  Бебева Ст.специалист "АОН" Декларация
45 45/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надя  Вълчковска Гл.специалист "АОН" Декларация
46 46/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Силвия  Петкова Ст.експерт "МКБПППМН" Декларация
47 47/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана  Вутова Директор на КСУДЛУ-Мездра Декларация
48 48/06.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай  Енгьовски Дежурен ОбС Декларация
49

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
50 50/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Атанаска  Христова Директор ДГ "Слънчице"-Мездра Декларация
51 51/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Соня Русинова Ст.специалист "Обредни дейности" Декларация
52 52/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Доля  Йотова Ст.специалист "Обредни дейности" Декларация
53 53/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Велислава  Маринова Мл.експерт "АОН" Декларация
54 54/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Габриела Стойчева Директор ДГ "Роза"-Мездра  
55 55/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня  Иванова Ст.специалист "АОН" Декларация
56 56/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петко  Къчовски Кметски наместник с. Цаконица Декларация
57 57/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цеко  Марински Кматски наместник с. Кален Декларация
58

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
59 59/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ивалина  Цекова Мл.експерт "Инвестиции, проекти и обществени поръчки" Декларация
60 60/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора  Василева Мл.експерт "Координация, ОП и ЕЕ" Декларация
61

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
62

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
63

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
64 64/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нели  Стоянова Мл.експерт "Бюджет и финанси" Декларация
65 65/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодорка  Нецова Ст.специалист "ТСУ" Декларация
66 66/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Николай  Давидов Гл.специалист "Снабдител-шофьор" Декларация
67 67/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христо  Тасков Дежурен ОбС Декларация
68 68/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Василка  Димитрова Гл.специалист "МДТ" Декларация
69 69/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Наталия  Христова-Горанова Директор "ОЦСУД" Декларация
70 70/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Пепа  Христова Началник отдел "МДТ" Декларация
71 71/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Поля Къчева Ст.експерт "Счетоводство и контрол" Декларация
72 72/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тошко Къчев Дежурен ОбС Декларация
73 73/07.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирена  Кръстева Директор ДГ "Детелина" Декларация
74 74/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Теодора  Диловска Мл.експерт "Счетоводство и контрол" Декларация
75

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
76

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
77 77/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовест  Цветанов Дежурен ОбС Декларация
78 78/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галина  Иванова Ст.експерт "Екология" Декларация
79

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
80

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
81

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
82 82/08.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христина  Цолова Мл.експерт "МДТ" Декларация
83

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
84

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
85

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
86 86/22.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елеонора Красимирова Мл.експерт "МДТ" Декларация
87 87/26.06.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Кънчо  Цаков Мл.експерт "Управление на собствеността" Декларация
88

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
89

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
90 90/27.08.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Виржиния  Диковска Мл.експерт "Счетоводство и контрол"  
91 91/29.08.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Росен  Балабанов Гл.специалист "ИСК"  
92

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
93 93/31.10.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Павел  Петров Мл.експерт "Медиатор"  
94 94/26.11.2018 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Радослав  Донков Гл.специалист "Техническо обслужване и контрол"  
95

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
96

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
97

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
98 98/01.02.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка  Йорданова Ст.специалист "АОН"  
99

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
100 100/12.03.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваньо  Ковачев Ст.експерт "Кадастър и регулация"  
101 101/05.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Пепа  Марковска Гл.експерт "ГРАО"  
102 102/08.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Светла  Дамяновска Гл.експерт "Култура и художествена галерия"  
103 103/24.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христина  Петкова Мл.експерт "Правно обслужване"  
104 104/24.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Десислава  Гешева Ст.експерт "ИОТ"  
105

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
106 106/24.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Слави  Легярски Ст.експерт "Човешки ресурси"  
107 107/24.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Цветелина  Иванова Финансов контрольор  
108 108/24.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Елеонора  Георгиева Мл.експерт "МДТ"  
109 109/24.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Юри  Дамянов Ръководител  "Звено за вътрешен одит"  
110 110/30.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Кънчо  Цаков Мл.експерт "Управление на собствеността"  
111 111/30.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Наташа  Петрова Гл.специалист "Общинска собственост"  
112 112/30.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христина  Чулева Гл.специалист "Придобиване и разпореждане с общинска собственост"  
113 113/30.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Теодора  Диловска Мл.експерт "Счетоводство и контрол"  
114 114/30.04.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Силвия Петкова Ст.експерт "МКБПППМН"  
115

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
116 116/02.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Силвия  Славчева Мл.експерт "Бюджет и финанси"  
117 117/03.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Радослав  Донков Гл.специалист "техническо обслужване и контрол"  
118 118/03.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Даниела  Донкова Гл.специалист "Бюджет и финанси"  
119 119/03.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Диана  Вутова Директор  
120 120/03.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Соня  Йотова Мл.експерт "ГРАО"  
121 121/07.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Климентина  Иванова Ст.специалист "АОН"  
122 122/07.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Сашко  Каменов Гл.специалист "ИСК"  
123 123/07.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Соня  Русинова Ст.специалист "Обредни дейности"  
124 124/07.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ирина Ангелова Гл.специалист "МДТ"  
125 125/08.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Гина  Луканова Ст.специалист "АОН"  
126 126/08.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ивалина  Петрова мл.експерт "СДП"  
127 127/08.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Палома  Христова Ст.специалист "АОН"  
128

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
129

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
130

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
131 131/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Десислава Драганова Мл.експерт "МДТ"  
132 132/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Пепа  Христова Началник отдел "МДТ"  
133

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
134 134/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Василка  Димитрова Гл.специалист "МДТ"  
135 135/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Илияна  Луканова мл.експерт "Общински приходи-каса"  
136 136/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Анета  Петковa директор ЦПЛР-Мездра  
137 137/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Теодора  Василева мл.екпсерт "КОПЕЕ"  
138 138/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Десислава  Димитрова Мл.експерт "Стопански дейности – гише на предприемача"  
139

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от

       
140 140/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Виржиния  Диковска стажант одитор  
141 141/09.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Николай  Енгьовски Дежурен ОбС  
142

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
143 143/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Нейко  Нейков Гл.специалист "Горско и селско стопанство"  
144 144/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Николай Давидов гл.специалист "Стопански дейности-домакин"  
145 145/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ваньо  Ковачев Ст.експерт "Кадастър и регулация"  
146 146/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишнa Благовест  Цветанов Дежурен ОбС  
147 147/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Габриела  Стойчева Директор ДГ "Роза"-Мездра  
148 148/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Атанаска  Христова Директор на ДГ "Слънчице"-Мездра  
149 149/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Поля  Къчева ст.експерт "СК"  
150 150/10.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Тошко  Къчев Дежурен ОбС  
151

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от

       
152

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
153 153/13.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Стефка  Петкова Ст.специалист "АОН"  
154 154/13.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Велислава  Маринова    
155

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
156 156/13.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Яничка  Бебева Ст.специалист "АОН"  
157

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
158 158/13.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Доля  Йотова Ст.специалист "Обредни дейности"  
159 159/13.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Тодорка  Нецова ст.специалист "ТСУ"  
160 160/13.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Нели  Стоянова Мл.експерт "Бюджет и финанси"  
161

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
162 162/13.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Георги  Гергов Гл.експерт "Екология"  
163 163/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Стилиян  Тотков Гл.експерт "ОСИТ"  
164

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
165 165/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христина  Цолова Мл.експерт "МДТ"  
166 166/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ивалина  Цекова Мл.експерт "Инвестиции, проекти и обществени поръчки"  
167 167/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Таня  Иванова Ст.специалист "АОН"  
168

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
169

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
170 170/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Благовеса  Ганова-Иванова Ст.експерт "Социални дейности и проекти"  
171 171/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Наталия Христова-Горанова директор ОЦСУД-Мездра  
172 172/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Елена  Нанова Директор на дирекция "СХД"  
173 173/14.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Надя  Вълчковска Гл.специалист "АОН"  
174 174/15.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христо  Тасков Дежурен ОбС  
175 175/15.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ирена  Кръстева Директор ДГ "Детелина"  
176

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
177 177/15.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Цеко  Марински кметски наместник  
178 178/15.02.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Петко  Къчовски кметски наместник  
179 179/15.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Росен  Балабанов Гл.специалист "ИСК"  
180

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
181

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
182 182/15.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Павел  Петров Ст.специалист "Комуникации"  
183

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
184

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
185 185/15.05.2019 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Галина  Иванова Ст.експерт "Екология"  
186

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
187

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
188 188/05.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Маргарита  Петкова кметски наместник  
189 189/06.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петър  Петков кметски наместник  
190

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
191 191/09.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Светла Димитрова кметски наместник  
192 192/10.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Виолета  Панова кметски наместник  
193 193/10.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветелина  Христова кметски наместник  
194 194/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Роман  Иванов кметски наместник  
195 195/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Йоана  Милошева старши специалист "АОН"  
196 196/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Георги  Георгиев кметски наместник  
197

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
198 198/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Яничка  Бебева старши специалист "АОН"  
199 199/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Яничка  Бебева старши специалист "АОН"  
200 200/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мирослав  Гетов главен експерт "Хуманитарни дейности"  
201 201/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Катя  Костова главен специалист "Общо деловодство и информация"  
202 202/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анюта  Маньовска главен специалист "МДТ"  
203 203/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христинка  Петкова старши специалист "Технически сътрудник-приемна на кмета"  
204 204/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка  Йорданова старши специалист "АОН"  
205 205/11.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Стефка  Йорданова старши специалист "АОН"  
206 206/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня  Иванова старши специалист "АОН"  
207 207/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Таня  Иванова старши специалист "АОН"  
208

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
209 209/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван  Коцев кметски наместник  
210 210/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Магдалена  Динкова кметски наместник  
211 211/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Надя  Вълчковска главен специалист "АОН"  
212 212/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Надя  Вълчковска главен специалист "АОН"  
213 213/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Гина  Луканова старши специалист "АОН"  
214 214/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гина  Луканова старши специалист "АОН"  
215 215/12.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Светлана  Алексиева старши специалист "АОН"  
216 216/13.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Стефка  Петкова старши специалист "АОН"  
217 217/13.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стефка  Петкова старши специалист "АОН"  
218 218/13.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Нелка Илиевска главен специалист "Общинска собственост, икономика и транспорт"  
219 219/16.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Диана  Вутова директор  
220 220/16.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Цеко  Марински кметски наместник  
221 221/16.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цеко  Марински кметски наместник  
222 222/16.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Владимир  Пенчев кметски наместник  
223 223/16.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гена  Кръстева кметски наместник  
224 224/17.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Палома Христова старши специалист "АОН"  
225 225/17.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Палома  Христова кметски наместник  
226 226/17.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Веселка  Йорданова старши специалист "АОН"  
227 227/18.12.2019   Нели Стоянова мл.експерт "Бюджет"  
228 228/18.12.2019   Нели  Стоянова мл.експерт "Бюджет"  
229 229/18.12.2019   Тодорка Нецова ст.специалист "ТСУ"  
230 230/18.12.2019   Тодорка Нецова ст.специалист "ТСУ"  
231 231/18.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Василка Димитрова старши специалист "АОН"  
232 232/18.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – при освобождаване от длъжност Василка  Димитрова Гл.специалист "МДТ"  
233

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
234 234/27.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя  Драганова главен специалист "МДТ"  
235

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
236 236/27.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Елена  Прокопиева старши специалист "Организационно-техническо обслужване, сътрудник"  
237 237/30.12.2019 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Дафина  Кръстева старши специалист "АОН"  
238

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
239 239/10.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария  Цинзова старши специалист "АОН"  
240 240/14.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Вивиан  Драгостинова младши експерт "Социални дейности"  
241 241/14.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Екатерина  Димитрова младши експерт "Търговия, транспорт, туризъм, гише на предприемача"  
242 242/14.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветелина  Стоянова главен експерт "ЦУИГ"  
243 243/14.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Миглена  Георгиева-Костова младши експерт "МДТ"  
244 244/14.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Велислава  Маринова главен експерт  
245 245/21.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодор  Христов Управител  
246 246/21.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цанко  Цанев Зам.-управител  
247

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
248 248/21.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ваня  Николчова старши специалист "АОН"  
249 249/29.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Полина  Драгановска старши специалист "АТУН"  
250 250/31.01.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Албена  Тодорова старши специалист "АОН"  
251

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
252 252/03.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Рени  Маринова старши специалист "АОН"  
253 253/05.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Красимир  Джакеров специалист "Оперативен дежурен"  
254 254/05.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветомир  Драгановски старши експерт "СОРВБД"  
255

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
256

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
257

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
258

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
259

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
260

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
261 261/17.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана  Павлова главен експерт "УТТИООС"  
262 262/18.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Първолета  Манчева директор  
263 263/19.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветослава  Иванова младши експерт "ПНО и ОП"  
264 264/21.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Шерин  Кръстева старши експерт "Счетоводство"  
265 265/21.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Гергана  Петрова старши експерт "Счетоводство"  
266 266/24.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Георги  Димитров кметски наместник  
267 267/25.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Валерия  Йорданова старши специалист "Туризъм"  
268

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
269 269/26.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цветомир  Буров младши експерт "ТЗП"  
270 270/27.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Благовеста  Пешева старши специалист "АОН"  
271 271/28.02.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мая  Пецинска главен експерт "ГРАО"  
272 272/02.03.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Поля  Атанасова младши експерт "Взаимодействие с ОбС"  
273 273/06.03.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Петя  Вълкова-Симеонова младши експерт "Ревизии и проверки"  
274

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
275 275/10.03.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Седефка  Петкова главен експерт "Култура, спорт, туризъм"  
276 276/11.03.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Невенка  Стоева старши специалист "АОН"  
277 277/11.03.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Христо  Кръстев младши експерт "Медийно обслужване и печатни издания"  
278

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
279

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
280 280/02.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Божко  Александров младши експерт "Транспорт"  
281 281/02.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ива  Ценова младши експерт "Предприемачество"  
282 282/02.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Галин  Тошков старши експерт "Стопански дейности"  
283 283/03.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Светлин  Попов главен специалист "Горско и селско стопанство"  
284 284/06.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Иван  Саракостов старши експерт "Строителство"  
285 285/06.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Стела  Митева старши експерт "Кадастър и регулация"  
286 286/06.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Цоло Буров старши експерт "Техническа инфраструктура и енергийна ефективност"  
287 287/07.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Никола  Кръстев младши експерт "Спорт и младежки дейности"  
288 288/09.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Полина  Георгиева директор КСУДЛУ-Мездра  
289 289/09.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христина  Петкова юрисконсулт  
290 290/09.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Ирина  Цекова главен специалист "ГРАО"  
291 291/10.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Светла  Дамяновска главен експерт "КНРД"  
292 292/13.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Теодора  Диловска старши експерт "Счетоводство"  
293 293/14.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Цветелина  Иванова Финансов контрольор  
294 294/14.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Цеца  Христова главен експерт "Счетоводство"  
295 295/28.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Тошко  Къчев специалист "Оперативен дежурен"  
296 296/28.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Поля  Къчева ст.експерт "Счетоводство"  
297 297/28.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Таня  Петкова директор  
298 298/28.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Тодорка  Цветкова главен вътрешен одитор  
299 299/28.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Соня  Йотова Мл.експерт "ГРАО"  
300 300/29.04.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Борислава  Иванова ст.експерт "Бюджет и финанси"  
301 301/30.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Цеко Марински кметски наместник  
302 302/30.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Петко  Къчовски кмeтски наместник  
303 303/30.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Анета  Петковa директор ЦПЛР-Мездра  
304 304/30.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Гена  Кръстева кметски наместник  
305 305/30.04.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Радослав  Донков специалист "ТИ, К и Р"  
306 306/04.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Десислава  Драганова гл.експерт "Местни приходи"  
307 307/04.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Елеонора  Георгиева мл.експерт "Ревизии и проверки"  
308 308/05.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Петя  Драганова мл.експерт "Събиране и отчитане на приходи"  
309 309/05.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Дафина  Кръстева ст.специалист "АОН"  
310 310/05.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Габриела  Стойчева Директор ДГ "Роза"-Мездра  
311 311/05.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Наташа Петрова Гл.специалист "Придобиване и разпореждане с общинско имущество"  
312 312/05.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христина  Чулева Гл.специалист "Придобиване и разпореждане с общинско имущество"  
313 313/05.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Гина Луканова ст.специалист "АОН"  
314 314/05.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ваньо Ковачев ст.експерт "Контрол на строителството"  
315 315/07.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Светла Димитрова кметски наместник  
316 316/07.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Кънчо Цаков Мл.експерт "Управление на собствеността"  
317 317/07.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Десислава  Гешева гл.експерт "ИТС"  
318 318/07.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Катя  Костова гл.специалист "Деловодство и информация"  
319 319/07.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Доля  Йотова Ст.специалист "Обредни дейности"  
320 320/08.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ивалина  Петрова мл.експерт "Социални дейности и програми"  
321 321/08.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Таня  Иванова ст.специалист "АОН"  
322 322/08.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Георги  Гергов гл.експерт "ООС"  
323 323/11.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Елена  Прокопиева ст.специалист "ОТО-сътрудник"  
324 324/11.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Климентина  Иванова гл.специалист "ТСУ и общинска собственост"  
325 325/11.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Роман  Иванов кметски наместник  
326 326/11.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Надя Вълчковска ст.специалист "АОН"  
327 327/12.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Силвия  Славчева гл.експерт "ФПБЧР"  
328 328/12.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Наталия  Христова-Горанова директор ОЦСУД-Мездра  
329 329/12.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Красимир  Джакеров специалист "Оперативен дежурен"  
330 330/13.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Сашко  Каменов специалист "ТИ и ИК"  
331 331/13.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Даниела  Донкова гл.специалист "Финанси и бюджет"  
332 332/13.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Пепа  Христова директор на дирекция "Местни приходи, ГРАО"  
333 333/14.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Стефка  Петкова ст.специалист "АОН"  
334 334/14.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христина Цолова мл.експерт "Приемане на образци и декларации"  
335 335/14.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Слави  Легярски Ст.експерт "Човешки ресурси"  
336 336/15.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Атанаска  Христова Директор ДГ "Слънчице"-Мездра  
337 337/18.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Стилиян  Тотков гл.експерт "ИСДТЗП"  
338 338/18.05.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Анита  Митова мл.експерт "АОН, ГРАО"  
339 339/18.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Йоана  Милошева гл.специалист "Архивар"  
340 340/18.05.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Мария  Цветкова гл.специалист "Общински приходи, каса"  
341 341/18.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Цветелина Христова кметски наместник кмество Очин дол  
342 342/18.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ивалина  Цекова Мл.експерт "Инвестиции, проекти и обществени поръчки"  
343 343/18.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Веселка Йорданова ст.специалист "АОН"  
344 344/18.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Галина  Иванова ст.експерт "ООС"  
345 345/18.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Анюта Маньовска гл.специалист "МДТ"  
346 346/19.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Василка  Димитрова    
347 347/19.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Тодорка Илиева Нецова    
348 348/19.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Нели  Стоянова    
349 349/19.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Николай  Енгьовски специалист "Оперативен дежурен"  
350 350/19.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Мирослав  Гетов гл.експерт "Връзки с обществеността и протокол"  
351 351/21.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Иван  Коцев кметски наместник Люти брод  
352 352/22.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Николай  Давидов специалист "Домакин"  
353 353/22.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Силвия  Петкова секретар МКБППМН  
354 354/27.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ваня  Николчова ст.специалист "АОН"  
355 355/27.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Виолета  Панова кметски наместник  
356 356/27.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Стефка  Йорданова ст.специалист "АОН"  
357 357/28.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ирена  Кръстева Директор ДГ "Детелина"  
358 358/29.05.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Соня  Русинова старши специалист "Обредни дейности"  
359 359/03.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Магдалена  Динкова кмeтски наместник   
360 360/05.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Юри  Дамянов Ръководител  "Звено за вътрешен одит"  
361 361/05.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Благовест  Цветанов специалист "Оперативен дежурен"  
362 362/08.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Пепа  Марковска старши ескперт "ГРАО"  
363 363/08.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Виржиния Диковска стажант одитор  
364 364/08.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Благовеса  Ганова-Иванова главен експерт "СДП"  
365 365/08.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Елена Нанова началник отдел "ОСДЗ"  
366 366/09.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христинка  Петкова младши експерт "Приемна, жалби"  
367 367/09.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Нейко  Нейков главен специалист "Горско и селско стопанство"  
368 368/09.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Теодора  Василева младши експерт "КОПТ"  
369 369/09.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Яничка  Бебева ст.специалист "АОН"  
370

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

       
371 371/09.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Христо  Тасков специалист "Оперативен дежурен"  
372 372/10.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Маргарита Петкова кметски наместник  
373 373/12.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Владимир  Пенчев кметски наместник  
374 374/12.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Мария  Цинзова ст.специалист "АОН"  
375 375/15.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна-коригираща Елена  Прокопиева ст.специалист "ОТОС"  
376 376/15.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Илияна  Луканова мл.експерт "Образование и социални дейности"  
377 377/15.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Нелка  Илиевска гл.специалист "Проекти и регионално развитие"  
378 378/15.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Палома  Христова кметски наместник  
379 379/15.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Росен  Балабанов специалист "ТИ и ИК"  
380 380/15.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Петър  Петков кметски наместник  
381 381/16.06.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Павел  Петров гл.специалист "Комуникации и аудио-визуална техника"  
382 382/23.06.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Никола  Николов кметски наместник  
383 383/25.06.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Асен  Янкулов кметски наместник  
384 384/10.07.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Ирина Ангелова гл.специалист "МДТ"  
385 385/15.07.2020 чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна Диана  Вутова Директор ДГ "Мир"-Мездра  
386 386/16.07.2020 чл. 38 ал. 1 т. 2 – годишна Албена Тодорова Гл.специалист "АОН"