Пресконференция за откриване на проекта


Първо заседание на експертната група по проекта


Покана за независим одит по Проект BG051PO002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” по оперативна програма „Административен капацитет”


ПРОЦЕДУРА Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие