__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за независим одит по Проект BG051PO002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” по оперативна програма „Административен капацитет”

Покана
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6