Публикувал: инж.А.Антонов

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

Въпроси и отговори 4

Въпроси и отговори 5

Обявление

Решение

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14а

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 21

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА