2019 година


Решение 726 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018 г.

Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми


Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2019 г.

Бюджет на Община Мездра 2019, 08.02.2019 г.

Проект на Бюджет на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2019 г.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, 11.12.2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Бюджет на община Мездра за 2019 г.

Презентация за публично обсъждане на проект на Бюджет за 2019 г.


Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2019 г., 15.02.2019 г.

Период 01.01 – 28.02.2019 г., 18.03.2019 г.

Период 01.01 – 31.03.2019 г., 17.04.2019 г.

Период 01.01 – 30.04.2019 г., 15.05.2019 г.

Период 01.01 – 31.05.2019 г., 12.06.2019 г.

Период 01.01 – 30.06.2019 г., 17.07.2019 г.

Период 01.01 – 31.07.2019 г., 13.08.2019 г.

Период 01.01 – 31.08.2019 г., 18.09.2019 г.

Период 01.01 – 30.09.2019 г., 14.10.2019 г.

Период 01.01 – 31.10.2019 г., 13.11.2019 г.

Период 01.01-30.11.2019 г., 16.12.2019 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз

Месечен отчет за средствата от други международни програми (ДМП)

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния Фонд

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на разплащателна агенция (РА) към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Период 01.01.-31.12.2019 г., 15.01.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз

Месечен отчет за средствата от други международни програми (ДМП)

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на разплащателна агенция (РА) към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

 


Одитен доклад на Сметната палата за 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.