П О К А Н А
 
за участие в обществено обсъждане
 
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
 
Местна инициативна група Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г.
 
 
Местна инициативна група Мездра 2023 кани всички заинтересовани страни и широката общественост на обществени обсъждания на първоначалния проект на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.
 
Обществените обсъждания се провеждат в изпълнение на Дейност „Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията“ по проект Проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г.“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-119/03.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Обществените обсъждания ще се проведат както следва:
 
–   В гр. Мездра, община Мездра, дата: 21.09.23 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на общинска администрация, адрес: „Христо Ботев“ № 27.
 
Проектът на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г. е на разположение на всички заинтересовани страни на адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, етаж 1, стая 116.
 
Предложения и коментари по проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г. могат да се изпращат в срок до 25.09.2023 г. на имейл obshtina@mezdra.egov.bg или на адрес гр. Мездра „Христо Ботев“ № 27.
 
Разчитаме на Вашето активно участие!
 


П О К А Н А
 
за участие в обществено обсъждане
 
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
 
Местна инициативна група Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г.
 
Местна инициативна група Мездра 2023 кани всички заинтересовани страни и широката общественост на обществени обсъждания на първоначалния проект на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.
 
Обществените обсъждания се провеждат в изпълнение на Дейност „Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията“ по проект Проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г.“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-119/03.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Обществените обсъждания ще се проведат както следва:
 
–   В гр. Мездра, община Мездра: дата: 18.09.23 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на общинска администрация, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27;
 
–   В гр. Мездра, община Мездра, дата: 18.09.23 г., час: 14:00 часа, място: Заседателна зала на общинска администрация, адрес: „Христо Ботев“ № 27.
 
Проектът на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г. е на разположение на всички заинтересовани страни на адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, етаж 1, стая 116.
 
Предложения и коментари по проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г. могат да се изпращат в срок до 25.09.2023 г. на имейл obshtina@mezdra.egov.bg или на адрес гр. Мездра „Христо Ботев“ № 27.
 
Разчитаме на Вашето активно участие!
 
 
 

 
П О К А Н А     
  
ЗА  СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  МЕЗДРА
 
 
Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЕЗДРА 2023“, с ЕИК: 207470015, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“, №27, на основание чл. 24 от Устава, по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 25.09.2023 г. от 16 часа в седалището на сдружението: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“, № 27, етаж 4 /голяма заседателна зала/ при следния дневен ред:

1. Приемане на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Мездра 2023 за програмен период 2023-2027 г.

2. Разни.

Общото събрание се счита за законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник най малко половината плюс един от всички членове. При липса на кворум, събранието ще бъде отложено с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред. В този случай събранието ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.


   Председател на Управителния съвет
 
   Иван Аспарухов

 
 

ПУБЛИКУВАНО НА 24.08.2023 г.


 

ПОКАНА

за провеждане на информационни срещи за създаване на Местна инициативна група мездра  и популяризиране на

подхода ВОМР в процеса на разработване на стратегия за местно развитие  2014 – 2020 г.
 
 
Във връзка с изпълнение на договор No. РД 50-119/03.04.2023 г., сключен между Община Мездра, УО на ПРСР за създаване на Местна инициативна група – Мездра по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., ще се организират и проведат информационни срещи при следния ГРАФИК .
 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
 
НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
 
ОБЩИНА МЕЗДРА
 
 
Уважаеми представители на публичния сектор, бизнеса и НПО,
 
Уважаеми граждани на Община Мездра
 
Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Мездра във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-119/03.04.2023 г. между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Мездра за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.
 
Събитието ще се проведе на 19.07.2023 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Община Мездра при следния дневен ред:
1.     Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;
2.     Приемане на Устав на Сдружение “МИГ Мездра 2023” (името ще бъде утвърдено с общо съгласие);
3.     Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружението;
4.     Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружението;
5.     Определяне на размера на учредителната вноска и годишния членски внос.
6.     Разни.
 
Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредително събрание придружена със съответните документи, които може да получите на място в Общинска администрация – Мездра, както и на сайта на Община Мездра – https://www.mezdra.bg
 
Регистрационна форма за участие в учредително събрание придружена със съответните документи следва да се представи до 14.07.2023 г. на адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, етаж 1, стая 116 или сканирана на електронната поща на община Мездра obshtina@mezdra.egov.bg


Проект на Устав на Сдружение „МИГ Мездра 2023“/линк към устава/

Заявление за участие в учредително събрание/линк към формата/

ПУБЛИКУВАНО НА 16.06.2023 г.

 

Анкетна карта МИГ-Мездра

Анкетна карта МИГ-Мездра /форма за попълване/