ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ
/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./
 
Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Рени Дакова- мл. експерт „Длъжностно лице по защита на личните данни в Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ и г-жа Христина Петкова- Юрисконсулт „Правно-нормативно обслужване“ в Дирекция „Административно- правно и информационно обслужване“ в община Мездра.
 
Как може да подадете сигнал за нарушение.
 
    Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 
1. Лично, на отговорните лица в стая 213;
2.Чрез кутия за лично подаване на сигнали;
3. Чрез електронна поща, с адрес: signal.obshtina.mezdra@gmail.com ;
 
      Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.
 
           ! Следва да попълните всички данни във формуляра.
 
 Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.
      
 
    Може да подадете устен сигнал на телефон 0910 92016 включително чрез система за гласови съобщения, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително.
       В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.
 
*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
 
             
*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.
 
! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.
 
            Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране – да подадат сигнал чрез посочения по-горе „Вътрешен канал“ и/или като подадат сигнала до Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.
Външното подаване на сигнали до КЗЛД (т.нар. „Външен канал”) ще бъде достъпно след 6-ия месец от обнародването на закона в „Държавен вестник” – т.е. от 4 август 2023 г.)
     Данните за контакт относно използването на канал за външно подаване на сигнали са, както следва:
1. писмено:
по имейл: whistleblowing@cpdp.bg

  
по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
2. устно:
на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
      Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.
 
          ! Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация!