2021 година

Бюджет на община Мездра 2021,публикувано на 10.03.2021 г.

Капиталова програма на община Мездра за 2021г., публикувано на 24.06.2021г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., публикувано на 18.03.2021г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2021 г., публикувано на 26.03.2021г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2021 г.

График за провеждане на присъствено публично обсъждане на Проект на бюджет 2021г.

Формуляр за неприсъствено публично обсъждане на Проект на бюджет 2021г.

Заповед 56/29.01.2021г.

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Мездра за 2020 г.

Решение 364 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2020 г., публикуван на 07.10.2021г.

Отчети:
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – първо тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – второ тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – трето тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – четвърто тримесечие

 
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2021 г., публикуван на 18.02.2021г.

Период 01.01 – 28.02.2021 г., публикуван на 12.03.2021г.

Период 01.01 – 31.03.2021 г., публикуван на 13.04.2021г.

Период 01.01 – 31.04.2021 г., публикуван на 13.05.2021г.

Период 01.01-31.05.2021г., публикуван на 09.06.2021 г.

Период 01.01 – 30.06.2021 г., публикуван на 13.07.2021г.

Период 01.01 – 31.07.2021 г., публикуван на 09.08.2021г.

Период 01.01 – 31.08.2021 г., публикуван на 14.09.2021г.

Период 01.01 – 30.09.2021 г., публикуван на 11.10.2021г.

Период 01.01 – 31.10.2021 г., публикуван на 10.11.2021г.

Период 01.01 – 30.11.2021 г., публикуван на 10.12.2021г.

Период 01.01 – 31.12.2021 г., публикуван на 10.01.2022г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2021 г., публикуван на 13.04.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.04.2021 г., публикуван на 13.05.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.05.2021 г., публикуван на 09.06.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.06.2021 г., публикуван на 13.07.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.07.2021 г., публикуван на 09.08.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.08.2021 г., публикуван на 14.09.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.09.2021 г., публикуван на 11.10.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.10.2021 г., публикуван на 10.11.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.11.2021 г., публикуван на 10.12.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.12.2021 г., публикуван на 10.01.2022 г.

Текущи ремонти – отчет за 2021г. III тримесечие, публикуван на 11.10.2021г.

Годишен финансов отчет за 2020 г., публикуван на 04.11.2021 г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2020г., публикувано на 04.11.2021 г.