2022 година

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2021г.,публикувано на 29.08.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейския съюз за 2021г.,публикувано на 29.08.2022г.

Бюджет на община Мездра 2022,публикувано на 27.04.2021 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2022 г., публикувано на 25.05.2021г.

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2022 г.,публикувано на 18.03.2022г.

Проект на Бюджет 2022г., публикувано на 18.03.2022г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2021г., публикувано на 11.08.2022г.

Годишен финансов отчет за 2021 г., публикувано на 11.08.2022г.

Решение 531 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2021 г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – първо тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – второ тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – трето тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – четвърто тримесечие


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Период 01.01 – 31.01.2022 г., публикуван на 15.02.2022г.

Период 01.01 – 28.02.2022 г., публикуван на 14.03.2022г.

Период 01.01 – 31.03.2022 г., публикуван на 19.04.2022 г.

Период 01.01 – 30.04.2022 г., публикуван на 16.05.2022 г.

Период 01.01 – 31.05.2022 г., публикуван на 15.06.2022 г.

Период 01.01 – 30.06.2022 г., публикуван на 14.07.2022 г.

Период 01.01 – 30.07.2022 г., публикуван на 19.08.2022 г.

Период 01.01 – 31.08.2022 г., публикуван на 21.09.2022 г.

Период 01.01 – 30.09.2022 г., публикуван на 11.10.2022 г.

Период 01.01 – 31.10.2022 г., публикуван на 15.11.2022 г.

Период 01.01 – 30.11.2022 г., публикуван на 14.12.2022 г.

Период 01.01 – 31.12.2022 г., публикуван на 23.01.2023 г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-28.02.2022 г., публикуван на 14.03.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2022 г. , публикуван на 19.04.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.04.2022 г. , публикуван на 16.05.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.05.2022 г. , публикуван на 15.06.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.06.2022 г. , публикуван на 14.07.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.07.2022 г. , публикуван на 19.08.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.08.2022 г. , публикуван на 21.09.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.09.2022 г. , публикуван на 11.10.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.10.2022 г. , публикуван на 15.11.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.11.2022 г. , публикуван на 14.12.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.12.2022 г. , публикуван на 23.01.2023 г.


Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми

 

Разпределение на средствата по чл. 2, ал.1 от Постановление № 326 на Министерския съвет от 12 октомври 2021 г.