Учредително събрание на „Местна инициативна група Мездра 2023” се проведе в гр. Мездра

Кметът на община Мездра получи от министъра на земеделието договор за изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група

ПОКАНА за провеждане на информационни срещи за създаване на Местна инициативна група мездра и популяризиране на подхода ВОМР в процеса на разработване на стратегия за местно развитие 2014 – 2020 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

УЧРЕДИ СЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ‘МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЕЗДРА’

Започнаха информационните срещи за създаване на МИГ – Мездра и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) в процеса на разработване на Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 г.

Община Мездра започва работата по подготовката на новата стратегия за ВОМР

Среща за избор на представители за установяване на местно партньорство за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. се проведе в Община Мездра

 

Aрхив:

Местна инициативна група