Ръководството, в лицето на Кмета на Община Мездра, официално декларира
ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА като се ангажира да работи за:
ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА,
ЧРЕЗ УСТОЙЧИВ СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ,
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА
ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА, ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА
НАСЕЛЕНИЕТО, В УСЛОВИЯТА НА ПРОЗРАЧНОСТ,
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ

Свали пълния текст на Политиката за управление на община Мездра в pdf формат