Получени средства   На 25.01.10 Общината получи 2221218,92 лв и 539345,08 лв. по проект BG161PO001/1.1-01/2007/011 "Осигуряване на подходяща обрзователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра."


Одобрени разходи На 23.12.2009 г. община Мездра получи: Уведомление за верифицирани суми N 148 по искане за окончателно плащане в размер на 966 209,11 лв., по проект BG161PO001/1.1-01/2007/011 "Осигуряване на подходяща обрзователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра."


Одобрени разходи На 09.12.2009 г. община Мездра получи: Уведомление за верифицирани суми N 133 по искане за трето междинно плащане в размер на 2221218,92 лв, по проект BG161PO001/1.1-01/2007/011 "Осигуряване на подходяща обрзователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра."


Получени средства   На 03.12.09 Общината получи 412451,71 лв и 544612,32 лв. по проект BG161PO001/1.1-01/2007/011 "Осигуряване на подходяща обрзователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра."


Одобрени разходи В края на м. Октомври община Мездра получи: 1. Уведомление за верифицирани суми N 087/19.10.2009 г. по искане за първо междинно плащане в размер на 412451,71 лв. 2.Уведомление за верифицирани суми N 088/22.10.2009 г. по искане за второ междинно плащане в размер на 544612,32 лв. По проект BG161PO001/1.1-01/2007/011 "Осигуряване на подходяща обрзователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра."


Одобрени разходи На 20.08.2009 г. община Мездра получи Уведомление за верифицирани суми № 46 / 23.07.2009 г.; с което управляващия орган на "ОПРР 2007-2013 г." одобрява направените разходи по проект: BG 161PO001/2.1-02/2007/011 "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра. Път VRC 1143-/III-103/"


Приключен проект На 04.06.2009 година община Мездра финализира Проект "Подкрепа за устройство и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/2.1.-02/2007 "подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа". Проектът е реализиран за една година – от месец Юни 2008 година до месец Юни 2009 година, а стойността му е 2 362 822,66 лв., осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. При изпълнението са извършени следните дейнисти: Реконструирани са 6,701 км от общински път Старо село – Царевец – Брусен; Положени са 3965 т пътна асфалтова смес; Положени са 7851 т неплътна асфалтова смес; Положени са 2688 м бетонови корита; Положен е 1617 кубични метра трошен камък с непрекъсната зърнометрия; Положен е 513 т битумизиран трошен камък. Направена е 3175 кв. м хоризонтална маркировка; Поставени са пътни знаци и табели.


BG161PO 001/2.1-02/2007/012 "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра: Път VRC 1143 – /III – 103/" Текущо състояние: Проекта стартира на: 04.06.2008 г. Към настоящия момент частично са изпълнени СМР въз основа на одобрения инвестиционен проект. Съставене е Акт обр. 10 за за спиране на строителството поради неблагоприятни климатични условия, непозволяващи спазване на технологията.


BG161PO001/1.1-01/2007/011 "Осигуряване на подходяща обрзователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра." Проекта стартира на 16.07.2008 г. Текущо състояние: Строително монтажни работи Изпълняват се СМР въз основа на одобрените КСС – СОУ "Иван Вазов" – Мездра – ОУ "СВ СВ Кирил и Методии – Мездра – СОУ "Св. Климент Охридски" – Зверино – ОДЗ – Мир – Мездра – ОДЗ 2 Слънчице – Мездра а в ОУ "Христо Ботев" – Мездра е в процес на изработка PVC дограма. Актуално към: 19.02.2009 г.