Покана за официална церемония „първа копка“ и встъпителна пресконференция по повод стартиране на проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ – МЕЗДРА“


Одобрени разходи: С пимо 08-00-1504 от 06.04.2011 г. общината получи уведомление за верифицирани суми по искане за окончателно плащане по проект: 58-131-98-98 "Опазване и подобряване състоянието на басейна на река Искър на територията на община Мездра, подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на с. Зверино."


Приключи проект за техническа помощ по ОПОС – Виж


 

Текущо състояние на проекта – 26.09.2009 По дейност 4 „Проектиране и изготвяне на работни проекти” е получено разрешение от Басейнова дирекция Дунавски район с център- Плевен за ползване на воден обект р. Искър за заустване на отпадъчни води и е изготвен Доклад за оценка на съответствието на работните проекти за канализационна мрежа и пречиствателна станция село Зверино. По дейност 5 „Изготвяне на финансови и икономически анализи и формуляр за кандидатстване” е избран изпълнител, сключен е договор и е в ход изготвянето на анализите.

 

 


Текущо състояние на проекта – 22.07.2009 Извършени са окончателните плащания по дейност 2 "Изготвяне на геодезическо заснемане" и дейност 3 "Изготвяне на хидрогеоложки анализи и документация". В ход са съгласуванията на работните проекти по дейност 4 "Проектиране и изготвяне на работни проекти". Провежда се процедура за избор на изпълнител по дейност 5 "Изготвяне на финансови и икономически анализи и формуляр за кандидатстване".


Получени авансово плащане – 08.06.2009 На 04.06.2009 г. получено авансово плащане в размер на 72240 лв., което представлява 20% от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект: Опазване и подобряване състоянието на басейна на река Искър на територията на община Мездра, подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на с. Зверино.


Опазване и подобряване състоянието на басеина на река Искър на територията на общ. Мездра Опазване и подобряване състоянието на басеина на река Искър на територията на общ. Мездра, подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на с. Зверино. Текущо състояние на проекта: Стартира на 12.01.2009 г. Към настоящия момент се изпълнява работния проект за рехабилитация на водопроводната мрежа, изграждане на канализация и ПСОВ на с. Зверино. Актуално към: 19.02.2009 г.