01.01.2012 – 31.05.2012 г.

Информационен бюлетин

 

 

01.01.2012 – 31.05.2012 г.

Наименование Брой
-за ползв.пазари,тържища,панаири,тротоари,улични платна и др  
Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др.  
Такса за ползване на тротоари  
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за I зона града 52
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за II зона града и Зверино 25
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за II зона града и Зверино 1
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за останалите села 1
Oбща сума за групата 79
Такса за ползване на терени за панаири  
За ползване на места върху които са организирани панаири, събори и празници 5
За ползване на места върху които са организирани атракциони, стрелбища, моторни 18
За продажба на мартеници и произведения на изкуството 43
Oбща сума за групата 66
Такса за маси за сервиране пред заведения  
За поставяне на маси за сервиране пред заведенията за хранене I зона на града 31
За поставяне на маси за сервиране пред заведенията за хранене II зона на града 1
Oбща сума за групата 32
Oбща сума за КВП 177
Oбща сума за параграфа 177
-за технически услуги  
Такси за технически услуги  
Скици – Техническа служба  
Скица за недвижим имот-чл.34,т.1 от реш.388/22.01.2003 191
За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване 26
За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 17
Oбща сума за групата 234
Такси за технически услуги  
Такса за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по терит. и сел. у-в 23
Издаване на разрешение за поставяне временни съоръжения за търговия 1
Изд-е на разр. за строеж, осн. ремонт и преуст. на същ. сгради I -IV кат-я 3
Изд-е на разр. за строеж, осн. ремонт и преуст. на същ. сгради V и VI кат-я 30
Oбща сума за групата 57
Oбща сума за КВП 291
Oбща сума за параграфа 291
-за нотар.заверки и администр.услуги  
Такси за административни услуги  
Удостоверение за наследници  
За издаване на удостоверение за наследници-чл.36 т.1 от 319
Oбща сума за групата 319
Удостоверение за идентичност на имена  
За издаване на удостоверение за идентичност на имена по чл.36, т.2 14
Oбща сума за групата 14
Удостоверение ГРАО  
За издаване на удостоверение за семейно положение-чл.36 т. 6 183
За издаване на удостоверение за родствени връзки-чл.36 т.7 15
За всички други видове удостоверения по искане на граждани 10
Такса за адресна регисрация и издаване на удост. за постоянен или настоящ адрес 327
Oбща сума за групата 535
Дубликати на удостоверения  
За издаване на дубликати на удостоверения за раждане, гр. брак и др – чл.36, т.4 129
Oбща сума за групата 129
Категоризация на обект  
Такси за категоризация на заведения 8
Oбща сума за групата 8
Oбща сума за КВП 1005
Oбща сума за параграфа 1005
-за гробни места и обредни услуги  
Такси за гробни места и откупуване на гробни места  
За ползване на гробни места.  
За ползване на гробни места над 8 години до 15 години 16
За ползване на семейни гробни места за 10 години и за всеки следващи 10 г. 9
Oбща сума за групата 25
Oбща сума за КВП 25
Oбща сума за параграфа 25
-други общински такси  
Други общински такси  
Легализация  
За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – чл36.т.11 41
Oбща сума за групата 41
Такси и разрешителни за таксиметров превоз  
За извършване на общ.превоз от регламентирани стоянки при 3 месечно плащане 7
Такса за издаване на стикер за таксиметрова кола 7
Издаване на разрешително за осъществяване на таксиметрова дейнсост 6
Oбща сума за групата 20
Такса битови отпадъци  
Такса за депониране на утайки от промишлени води 1
За депониране на строителни отпадъци 2
За депониране на други нетоксични отпадъци 2
Oбща сума за групата 5
Други Общински Такси – реш. 388/22.01.2003 г.  
Издаване на удостоверение от общ характер. 1
Отпечатване на текстови документ в черно. 4
Ламиниране на документ във формат А4. 89
Копирни услуги на граждани за страница във формат А4, едностранно 1685
Копирни услуги на граждани за страница във формат А4, двустранно 329
Копирни услуги на граждани за страница във формат А3, едностранно. 2
Копирни услуги на граждани за страница във формат А3, двустранно 1
Декларация за постоянно пребиваване на чужденец в РБ 1
Декларация за индентичност на имена. 32
Такса за ползване на зала за граждански ритуали 5
Заявление, молби удостоверение и др. по образец. 9
Такса за влизане и престой до 30 минути в централната градска част 23
Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация 1
Нотариални заверки 105
Издаване на служебна бележка 13
Набиране на текст и текстообработка 3
Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и др. 1
Заверка на денвници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и 6
Разрешение за извършване на търговска дейност или услуги на открито 68
Декларация от наематели на общински жилища 6
Такса за услуги за погребения /изкопаване и зариване на гробно място/ 55
Презаверка на док. по гражданско състояние 85
Издаване на удостоверение за индентичност на адм. адрес 5
Услуги за погребение /превоз/ 1
Такса за влизане и престой в централната градска част за инвалиди 19
Oбща сума за групата 2549
Удостоверения-ТС  
Издаване на Удостоверение за търпими строежи съгласно §16 ал.1 от ЗУТ 52
Издване на удостоверение за ползване на строежите IV кат за ост. обекти 2
Издване на удостоверение за ползване на строежите V кат. за ост. обекти. 5
Издаване на удост. за извършено кадастрално заснемане по чл.52, ал.4 от З 13
Издаване на удостоверение за ползване на строежите V кат. за гаражи и доп. застр 1
Издаване на удостоверение за ползване на строежите V kат.за жил.сгради 1
Издаване на удостоверение за ползване на строежите IV кат. за жил. сгради 1
Удостоверение по параграф 21 от ЗУТ 19
Oбща сума за групата 94
Други услуги-ТС  
Оценка за съотв. на проектите по чл.142 , IV категория 1
Оценка за съотв. на проектите по чл.142 , V категория 16
Заверка на молба-декларация за обст.пров, за имоти в и извън регулация 46
Oбща сума за групата 63
Разрешения-ТС  
Издаване на разрешение за строеж, за разкопаване на улични и трот.настилки чл72. 3
Допускане на устройствена процедура по чл.124 от ЗУТ 2
Разрешение за възлагане изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ 5
Разр. на преминаването през чужди поземлени имоти за за опред срок 192 1
Oдобряване на ПУП – ПРЗ в регулация 1
Допускане на устройствена процедура по чл. 135, ал.5 от ЗУТ 2
Одобряване на ПУП – ПРЗ извън регулация 2
Oбща сума за групата 16
Одобряване на инвестиционен проектза строеж или преустройство по чл. 141 и чл.144 от ЗУТ  
Разглеждане и одобряване на инвест. проект за сгради с непроизв. предназначение 9
Разглеждане и одобряване на инвест. проект за строеж за жил. сгради до 4 ета 5
Разглеждане и одобр. на инвест. проект за строеж за сгради с обществ. прeдн 1
Разглеждане и одобряване на инвест. проекти от инж.инфраструктура 3
Разглеждане и одобряване на проект за строеж на огради 1
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150 от ЗУТ 1
Oбща сума за групата 20
Заверка на приложение по данъчна декларация  
Заверка на приложение по данъчна декларация. 232
Oбща сума за групата 232
Регистрация и актуализация на разрешително за обект  
Отразяване на промяна в обстоятелствата на търговски обект 9
Издаване на дубликат на Уведомление 4
Oбща сума за групата 13
Заповед за удълж.раб.време  
Заповед за удължено работно време /годишна такса/ I зона – гр.Мездра 3
Заповед за удълж.раб.време /годишна такса/ II зона и с. Зверино 1
Заповед за удълж.раб.време /годишна такса/ за останалите села 1
Oбща сума за групата 5
Бланки, формуляри и др.такси – Стопански дейности  
Заявления, молби, удостоверения и други по образец 200
Oбща сума за групата 200
Услуги Чистота  
Услуга с водоноска /миене/ 1
Услуга за извозване с контейнеровоз на бензин 1
Косене с храсторез 2
Oбща сума за групата 4
Тaкси за добит дървен материал от държ. горски фонд  
Дърва за горене и вършина – от шириколистни меки дървестни видове 2
Oбща сума за групата 2
Тръжни книжа  
Тръжна документация 15
Oбща сума за групата 15
Такси за услуги за ползване на дървесина извън горския фонд  
Такса за издаване на разрешително за добиване на дървесина 21
Издаване на превозен билет 41
Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – едра 4
Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – средна 1
Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – дърва простр. кубик 18
Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – едра 4
Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – простр. куб. 32
За маркиране на дървесина в лежащо състояние – едра 4
За маркиране на дървесина в лежащо състояние – пространствен кубук 27
Oбща сума за групата 152
Такси за радиоточка  
Абонаментна такса за 1 месец на точка 2
Oбща сума за групата 2
Такса за влизане и престой на МПС по "ул.Хр. Ботев"  
Такса за ползване на паркинг в гр.Мездра /ул.Хр.Ботев/ 4
Такса за влизане и престой на МПС по ул. Хр.Ботев 52
Oбща сума за групата 56
Oбща сума за КВП 3489
Oбща сума за параграфа 3489
-глоби,санкции,неуст,наказат.лихви,обезщетения и начети  
Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети  
Глоби, неустойки, лихви, нак. лихви събирани от общините  
Глоби, саннкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетении 10
Oбща сума за групата 10
Oбща сума за КВП 10
Oбща сума за параграфа 10
-други неданъчни приходи  
Други неданъчни приходи  
Приходи – други неданъчни приходи  
Други неданъчни приходи 11
Oбща сума за групата 11
Приходи от реклама  
Други неданъчни приходи – приходи от реклама 3
Приходи от абонамет за общински вестник 3
Oбща сума за групата 6
Приходи – режийни  
Други неданъчни приходи – приходи от режийни 1
Oбща сума за групата 1
Oбща сума за КВП 18
Oбща сума за параграфа 18