Проектите на Община МездраОП Регионално развитие 2007-2013


ПРОЕКТ: Корекция на река Боденска бара – град Мездра

Проекта се финансира по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06 /2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки в градските агломерации”.
Целите на проекта са насочени към:

 • Предпазване на населеното място от наводнения;
 • Минимизиране на рисковете за човешкото здраве и околната среда;
 • Подобряване на екологичната инфраструктура;
 • Подобряване на санитарно-хигиенните условия ба реката в чертите на селището.

Предвидените в проекта дейности включват инвестиционни мерки по:

 • Корекция на река Боденска бара;
 • Почистване на речното корито;
 • Изграждане на дънни прагове;
 • Изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на стръмните откоси;
 • Удебеляване и разширяване на речното корито.

Проекта е с продължителност от 12 месеца. Стойността му е 1049708,26 лева като:

 • 85 % от общо допустимите разходи в размер на 892252,02 се финансират от Европейският фонд за регионално развитие;
 • 10 % от общо допустимите разходи в размер на 104970,83 се финансират от НБ;
 • 5 % от общо допустимите разходи в размер на 52485,15 са собстен принос.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Баденска бара – гр. Мездра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”


Пресконференция по проект "Корекция на река Боденска бара – град Мездра" – 20.09.2011 г.


Покана за пресконференция по проект "Корекция на река Боденска бара – град Мездра"Проект “Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

На 24.09. 2008 година стартира Проект “Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/1.1.-01/2007 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Схемата е част от Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. и има за цел да осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална, и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии , като по нея имат право да кандидатстват 86 общини от обхвата на градските агломерационни ареали.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Мездра, която за втори път се нарежда сред първите 15 общини, получили финансиране по схемата за осигуряване на подходяща образователна инфраструктура по ОПРР.

Проектът е с продължителност една година – до месец юли 2009 г. , а стойността му е 4 268 640,26 лв., осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Целите на проекта са: Въвеждане на енергоефективни мерки в СОУ „Иван Вазов” гр. Мездра, СОУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Мездра, ОУ „Христо Ботев” гр. Мездра, ОДЗ 1 „Мир” и ОДЗ 2 „Слънчице” гр. Мездра ; подобряване на средата за провеждане на учебно – възпитателния процес в училищата и детските заведения на територията на община Мездра; изграждане на подходяща образователна инфраструктура за провеждане на ефективен образователен процес допринасящ за устойчиво развитие на ареала.

Проектът е насочен към учениците, преподавателите, и техническия персонал от училищата включени в проекта, които ще получат възможност да провеждат учебно – възпитателния процес при по-добри условия; към децата, възпитателите, и помощния персонал от обединените детски заведения, които ще имат по – добри , безопасни и здравословни условия на труд при отглеждане на новото поколение.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Интернет сайт на ОПРР: www.bgregio.eu

 


 

Проект “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра. Път VRC 1143 – /III-103/”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

На 13.08. 2008 година стартира Проект “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/2.1.-02/2007 ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.

Схемата е част от Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. и има за цел «Насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез подобряване и ремонт на регионалните и местни пътища”, като по нея имат право да кандидатстват 86 общини от обхвата на градските агломерационни ареали.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Мездра, която е и една от първите 14 общини, получили финансиране по схемата за общински пътища по ОПРР.

Проектът е с продължителност една година – до месец юни 2009 г. , а стойността му е 4 142 760,83 лв., осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Целите на проекта са: Реконструкция на общинския път Старо село – Царевец – Брусен от км 12+100 до км 14+035 и от км 15+966 до 20+732.61; Подобряване достъпността на на¬селението до различни видове ус¬луги, мобилността на работната сила, интеграцията между център и периферия; Устойчиво подобряване експлоата¬ционното състояние на общински¬я път в съответствие с ев¬ропейските стандарти за натова¬реност на ос; Намаляване на инцидентите и предпоставките за възникването им, свързани с характеристиките на пътя.

Проектът е насочен към жителите на община Мездра, гостите на града, преминаващите през територията на общината, които ще имат по-благоприятни и безопасни пътни условия, както и улеснени връзки между населените места в общината. Проектът ще допринесе и за подобряване на бизнес климата и инвестиционната привлекателност на общината.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Този документ е създаден в рамките на проект „“Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра /Път VRC 1143 – /III-103/” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Интернет сайт на ОПРР: www.bgregio.eu

 


Начало

Повече за проектите по програмата


ОП Околна среда 2007-2013

Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ-Мездра"

На 17.08.2012 г. по ОП „Околна среда” кмета на община Мездра подписа договор за предоставена безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО005/10/1.11 /02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж." на проектно предложение № DIR-51011116-74-158 с наименованиe „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ-Мездра".

Стойност на проекта 19 458 096,70лв. (деветнадесет милиона четиристотин петдесет и осем хиляди деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки), от които 15 566 477,36лв.(петнадесет милиона петстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 3 891 619,34лв. (три милиона осемстотин деветдесет и на хиляди шестстотин и деветнадесет лева и тридесет и четири стотинки) национално сьфинансиране от държавния бюджет на Република България, на бенефициент община Мездра.

Общата цел на проектното предложение е подобряване инфраструктурата за отвеждане и третиране на отпадъчни води на територията на агломерацията, обхващаща гр. Мездра.

Дефинирани са и следните специфични цели:

 1. Осигуряване на качественото отвеждане на отпадъчните води и намаляване на инфилтрацията им в подпочвените води;
 2. Осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадъчните води, генерирани на територията на гр. Мездра;
 3. Включване на цялото население на територията на агломерацията към канализационната мрежа.

Осъществяването на тези цели ще доведе до подобряване на базисната инфраструктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие.

Изпълнението на проектните дейности по доизграждане и рехабилитация на канализациовдата мрежа ще увеличат броя на населението, включено към канализационната мрежа, като се достигне до 100%-ова свързаност.

Изграждането на градска пречиствателна станция за отпадъчни води ще доведе до екологосъобразно пречистване на 100% от отпадъчните води от населението на градската агломерация за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО. Проектът, освен съобразен със стратегическите цели на Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013г.", чрез реализацията си, е насочен да подпомогне глобално провеждането на Кохезионната политика на Европейската общност за икономическо и социално сближаване на държавите – членки, в частност на регионите. Реализирането на дейностите по инвестиционния проект на община Мездра ще доведе до 100% инфраструктурно осигуряване на региона и опазване водните богатства на територията на Община Мездра и целия Дунавски воден басейн, посредством намаляване замърсяването на р. Искър. От друга страна, изграждането на качествена базисна инфраструктура ще намали нивото на замърсяване на околната среда и ще се отрази на биоразнообразието. По този начин ще се осъществят и заложените в Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." и Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) цели. В социално – икономически план, реализирането на инвестиционния воден проект на община Мездра ще доведе до повишаването качеството на живот и благосъстоянието на населението.

Основните дейности по проекта са:

I. Дейност 1. Проучване и проектиране.

II.Дейност 2. Закупуване на земи/недвижими имоти.

III.Дейност 3. Строително – монтажни работи.

IV.Дейност 4. Доставка и монтаж на машини и съоръжения.

V.Дейност 5. Техническа Помощ за организация и управление на проекта и публичност

VI.Дейност 6. Одит.

VII.Дейност 7. Надзор по време на строителството – строителен надзор и авторски надзор.

Срок на изпълнение на проекта е 31 месеца.

Проект “Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на канализационна инфраструктура, реконструкця на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007- 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Проект “Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на канализационна инфраструктура, реконструкця на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино.” по процедура “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007- 2013 г.” с референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01 с бенефициент Община Мездра стартира през месец януари, 2009 г.

Целта на процедура "BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." е да подпомогне общините да подготвят качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи и/или пречиствателни станции за питейни води, с които впоследствие могат да кандидатстват за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007 – 2013 г." за инфраструктурни проекти.

Конкретната цел на проекта е изпълнение на набор от технически и инженерингови дейности /техническа помощ/ по подготовка на инвестиционен проект за опазване и подобряване на околната среда в басейна на река Искър, в частност изграждане на канализационна инфраструктура, реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на село Зверино. В резултат на реализираните дейности бенефициентът Община Мездра ще получи геодезическо заснемане, хидрогеоложки анализ, готови работни проекти, както и изготвени финансови и икономически анализи за ползите и разходите във връзка с изпълнението на инвестиционния проект за строителството.

Проектът е с продължителност 8 месеца и е на стойност 361 200 лева.

Този документ е създаден в рамките на проект “Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на канализационна инфраструктура, реконструкця на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007- 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


Начало

Повече за проектите по програмата


ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013

Проект „Подкрепа за достоен живот”

Проект „Подкрепа за достоен живот"

През този втори етап изискванията към потребителите на социалната услуга не са по-различни от първия етап – могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа и обслужване, включително деца с трайни увреждания.
Потребителите, които могат да използват услугата са: лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ,
– лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ
– лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите
– деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст -до 60 год. за жени и 63 год. за мъже, които също трябва да отговарят на изисквания:

– безработни лица
– трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд
– неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
– Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.
Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя  (син / дъщеря, родител /попечител / настойник,  съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.


Проект „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра”

  От 05.11.2010 г. Община Мездра в партньорство с ЕТ „Любомир Мишев – КИМ’96” – с. Игнатица стартира изпълнението на проекта „Социални услуги за достоен и независим живот в община Мездра”, финансиран съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.2.07-0151-C0001, сключен с Агенцията за социално подпомагане.

Основната цел на проекта е:
предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на ежедневните потребности на хора с трайни увреждания, самотно живеещи лица, които поради здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, както и семейства с деца с трайни увреждания на територията на община Мездра. Насърчаване на родителите на деца с увреждания, нуждаещи се от постоянни грижи, да упражняват правото си на труд, с което да се чувстват независими и равнопоставени.

Специфичните цели на проекта са:
осигуряване на качествена грижа в семейна среда чрез услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; облекчаване на живота и потребностите на лица с трайни увреждания и самотно живеещи хора в трайна невъзможност сами да организират ежедневието си, за постигане на социална адаптивност; насърчаване на хората с увреждания и близките им активно да участват в обществения живот; създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги, както и осигуряване на допълнителна работа на пенсионери и студенти; повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез първоначално и надграждащо обучение; ангажиране на различните институции за решаване на проблемите на хората в неравностойно положение.

По проекта ще бъдат предоставени социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” на общо 152-ма потребители от 38 лица – преки доставчици на двете услуги. Той е с продължителност 14 месеца, като двете социални услуги ще се предоставят 12 месеца. Общата стойност на проекта е 197 160,70 лв.


Начало

Повече за проектите по програмата


ОП Административен капацитет 2007-2013

Проект „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра ”

Основната цел на проекта е:

Местната власт разработва и прилага ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на общината.

Специфичните цели на проекта са:

1. Да се укрепи капацитетът на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им.

2. Да се подобри координацията и партньорството между заинтересованите страни по повод разработването и провеждането на местни политики за устойчиво развитие.

Очаквани резултати:

Реализацията на проекта ще доведе до постигането на следните основни резултати: Подобрен капацитет на администрацията, който ще позволи тя да е обърната към потребностите на хората и бизнеса и да осъществява ефективно своята дейност.
Активно функциониращи структури на гражданското общество, които участват в разработването и провеждането на местните политики за устойчиво развитие и осъществяват ефективен мониторинг и контрол върху дейността на местната власт.
Наличие на всички необходими предпоставки (анализи, проучвания, оценки, резултати от обсъждания и други) за разработване и реализация на основните стратегически документи за устойчиво развитие на общината: актуализиран план за развитие до 2013 г. и план за развитие за периода 2013-2020 г.

Сайт на проекта


Начало

Повече за проектите по програмата


Нередности

„Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

Под измама съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:

 

 • използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;
 • прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
 • разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

 

Начало

Информирай за открита нередност