1. ПРОГРАМА за енергийна ефективност на община Мездра /за период 2005 – 2007 г./
 2. ПРОГРАМА за работа с младежта в община Мездра
 3. ПРОГРАМА за развитие на физическото възпитание , спорта и социалния туризъм в община Мездра за периода 2016-2019 г.
 4. ПРОГРАМА за развитието на туризма в община Мездра 2012-2015 година
 5. ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година
 6. ПРОГРАМА за управление на отпадъците на община Мездра 2016-2020 година
 7. ПРОГРАМА за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Мездра за периода 2016-2020 година
 8. ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година – раздел „ Лечебни растения “
 9. ПРОГРАМА за осигуряване на стабилност на водоснабдяването в община Мездра
 10. Краткосрочна ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2014
 11. ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2020
 12. ПРОГРАМА за управление на утайките от ПСОВ град Мездра
 13. ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

 1. СТРАТЕГИЯ за развитието на община Мездра 2005-2006 г.
 2. План за развитието на Община Мездра 2007 – 2013 г.
 3. СТРАТЕГИЯ за икономическо развитие на община Мездра /2007-2015/
 4. СТРАТЕГИЯ за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания в Община Мездра
 5. Общинска СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в община Мездра

 1. ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2013 г.
 2. ПЛАН за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Мездра 2013 – 2020 г.
 3. ОБЩИНСКИ ПЛАН за развитие на община Мездра за периода 2014 – 2020 г.