ОБЩИНА МЕЗДРА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ:

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2021 г., публикуван на 13.04.2021 г.