ee_logo16

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Понеделник 19.09.2016 год.

На 16.09.2016 год. Кметът на Община Мездра – инж. Генади Събков подписа договор BG16RFOP001-2.001-0093-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект за социални услуги" одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойност на проекта  312 749.99 лева

Финансиране от ЕС

ЕФРР

231 663.44

Национално финансиране

40 881.78

Дата на стартиране

 

16.09.2016

Дата на приключване

16.03.2018

Основна цел на проекта: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и посетители.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект за социални услуги", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.