ee_logo16

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Понеделник 19.09.2016 год.

На 16.09.2016 год. Кметът на Община Мездра – инж. Генади Събков подписа договор BG16RFOP001-2.001-0088-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра" одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойност на проекта  1 154 676.00 лева

Финансиране от ЕС

ЕФРР

981 474.60

Национално финансиране

173 201.40

Дата на стартиране

 

16.09.2016

Дата на приключване

16.03.2018

Основната цел на проекта е да се осигури високо ниво на енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Мездра.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.